กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชื่อกิจกรรม/ชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ (คน) ครูที่ปรึกษา สถานะ
DIY ม. 1 23 / 25 คน นางน้ำฝน โทปุญญานนท์ ปกติ
นักวิทย์รุ่นเยาว์ ม. 1 21 / 25 คน นางนิตยา ศรีสุวรรณ์ ปกติ
เสริมความรู้วิทย์ ม.1 ม. 1 6 / 15 คน นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์ ปกติ
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม. 1 18 / 25 คน ครูศรีพรรณ นาพรม ปกติ
ชุมนุมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva และการออกแบบงานกราฟิก (Ai) ม. 1,2 43 / 43 คน เต็ม ครูนพดล ขอดคำ, ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ปกติ
ชุมนุมดูเมฆ ม. 1,2 25 / 25 คน เต็ม ครูอรนี ใจจา ปกติ
ยุวคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ม. 1,2,3 35 / 35 คน เต็ม ครูปณวรรต บุญตาศานย์,ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ล็อคกิจกรรม
โยธวาทิตและดนตรี ระดับ ม.ต้น ม. 1,2,3 25 / 40 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
A-Math ม. 1,2,3 24 / 25 คน ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน ปกติ
คณิตคิดสนุก ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ ปกติ
English Time ม. 1,2,3 23 / 40 คน นางสาวสุกัญญา สว่างวัล, นางสาวผกามาส สุธรรมยอง ปกติ
ดาราศาสตร์ ม ต้น ม. 1,2,3 23 / 25 คน - ปกติ
SMART Scout YRC ม. 1,2,3 11 / 25 คน ครูวิชิต สอาดล้วน ปกติ
นวัตกรรมน้อย (Young Innovator) ม. 1,2,3 8 / 50 คน ครูเปี่ยมสุข ชูตระกูล และ ครูชัญญะพิชญ์ ระดม ปกติ
เวทคณิต ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูรุ่งทิวา บุญมาโตน ล็อคกิจกรรม
ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม ม. 1,2,3 43 / 43 คน เต็ม ครูศศิธร สุริยา, ครูจิรสุดา ธรรมรังศี ปกติ
SUDOKU เเละ KenKen ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครู ณ ชนก ปาลี ปกติ
To be number one ม.ต้น ม. 1,2,3 40 / 40 คน เต็ม ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ ปกติ
Sudoku Club ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม T.Rene Saromines ล็อคกิจกรรม
BUSSINESS CLUB ม. 1,2,3 11 / 25 คน T.Sajan Palanchoke ล็อคกิจกรรม
Conversation Club ม. 1,2,3 7 / 10 คน T.Richard Bennett ล็อคกิจกรรม
Drawing Club ม. 1,2,3 10 / 10 คน เต็ม T.Karen Kimball ล็อคกิจกรรม
Board and Card Games ม. 1,2,3 23 / 25 คน T.Willem Op den Brouw ล็อคกิจกรรม
Puzzly Words ม. 1,2,3 8 / 20 คน T.Arnel Tello Rimando ล็อคกิจกรรม
A-Math Club ม. 1,2,3 3 / 25 คน T.Jennifer E.Manuel ล็อคกิจกรรม
Internet and Gaming ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม T.Mario Šimić ล็อคกิจกรรม
วิ่งชิวๆกับครูตุ่ย ม.ต้น ม. 1,2,3 24 / 25 คน ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์,ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี ปกติ
ภาษาพาเพลิน ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ ปกติ
ฟุตบอลลีก 11 คน YRC FUTBALL LEAGUE CUP ม. 1,2,3 77 / 100 คน ครูวรกิจ สัตยวงค์,ครูวัชรพงษ์ ธะนันศรี ปกติ
คณิตศิลป์เส้นด้าย ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ครูขนิษฐา คมขำ ปกติ
ดาราศาสตร์ครูเก็ทสวยๆ ยากนะ อย่าลงเลย ม. 1,2,3 44 / 44 คน เต็ม ครูวรฤทธิ์ อุดพรม, ครูธนภูมิ ธานีรัตน์ (นศ.ฝึกสอน) ล็อคกิจกรรม
Netflixism and Life matter ม. 1,2,3 55 / 55 คน เต็ม ครูพชรพล นิตย์อำนวยผล ปกติ
ยุวบรรณารักษ์ ม. 1,2,3 35 / 40 คน คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง ปกติ
Bio by Kru wan (young forest restoration ) ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว ล็อคกิจกรรม
ชุมนุม hologram ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูวราภรณ์ เป้ามณี ปกติ
ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูรุ่งอรุณ อุ่นเรือน , ครูสุนันท์ สโมสร ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมล้านนาศึกษา (ม.ต้น) ม. 1,2,3 59 / 60 คน ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์, ครูกวิน นวลแก้ว ปกติ
คุณเองก็เป็น Youtuber ได้นะ ! ม. 1,2,3 52 / 52 คน เต็ม ครูเกศินี เทพทอง, ครูจริณญา นามวงค์ ปกติ
ถักครอสติสเบื้องต้น ม. 1,2,3 24 / 25 คน ครูศิริพร จิตอารีย์ ปกติ
ยุพราชศิลปิน ม. 1,2,3 13 / 50 คน ครูธีรนุช ผุดสวัสดิ์ , ครูศิริตระกูล อินต๊ะคำ ล็อคกิจกรรม
ยุวประชาสัมพันธ์ ม. ต้น ม. 1,2,3 16 / 25 คน นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม, นายดิสกร นินนาทโยธิน ปกติ
เกมคำคม (ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) ม. 1,2,3 23 / 25 คน ครูจิโรภาส อุตรชน ปกติ
ออมสิน ออมใจ ม. 1,2,3 22 / 30 คน ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี,ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ปกติ
YEP/YIP All Star Basketball Club ม. 1,2,3 24 / 35 คน T.Michael Solivan,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์ ล็อคกิจกรรม
Enjoy English Games and Songs ม. 1,2,3 22 / 25 คน นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร ปกติ
นักเขียนรุ่นเยาว์ ม. 1,2,3 21 / 25 คน ครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ ปกติ
สารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจร ม. 1,2,3 50 / 65 คน ครูคณาวุฒิ วรนุช,ครูธนวัฒน์ ฤทธิเดช,ครูภูเบศ สุภาษี,ครูทัพไทย ทะลือชัย ล็อคกิจกรรม
ประวัติศาสตร์ล้านนา ม. 1,2,3 6 / 50 คน นางยุพิน บัวลาแก้ว , นายศิรวิชญ์ สายฝูง ปกติ
ดนตรีไทยและพื้นเมือง ม. 1,2,3 14 / 20 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ล็อคกิจกรรม
หมากรุก ม.ต้น ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล, ครูวิชิต สอาดล้วน ปกติ
เรียนรู้กับครูการงาน ม. 1,2,3 4 / 30 คน ครูพิกุล บำเรอจิตต์,ครูเกิตติกันต์ ฟ้าแลบ ปกติ
ชุมนุมเยาวชนคุณธรรม ม. 1,2,3 7 / 50 คน ครูนฤมล ดวงสร้อย / ครูปุญญิสา อายุยืน ปกติ
Yc เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น ม. 1,2,3 27 / 50 คน ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย , ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ ปกติ
วอลเล่ย์บอล ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูกาญจนา ศิริบุญยืน ปกติ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนต์(Head Heart) ม. 1,2,3 10 / 10 คน เต็ม ครูภานุพันธุ์ ขันธะ ปกติ
บาสเกตบอล ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม นายวัชรพงษ์ ธนันศรี , นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล ปกติ
นาฏศิลป์ ม. 1,2,3 17 / 25 คน ครูปิยวรรณ ,ครูพรอุมา ล็อคกิจกรรม
Mobile E-Sport ม. 1,2,3 2 / 31 คน T.Flor Angeline Solivan,ครูพงศ์เกษตร จันทรบูรณ์ ล็อคกิจกรรม
คณิตพาเพลิน ม. 2 7 / 25 คน นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม ปกติ
ฺBoard Game ม. 2 25 / 25 คน เต็ม นางสุรีย์ รัตนธรรม ปกติ
English variety ม. 2 20 / 20 คน เต็ม ครูปรารถนา จีนาใหม่ ปกติ
ต่อจิ๊กซอว์ ม. 2 4 / 15 คน รสสุคนธ์ เมืองเมฆ, สิทธิพร พูลเกษ ล็อคกิจกรรม
DIY ม. 2 15 / 25 คน ครูศิริพร สายสอน ปกติ
ซีรี่ย์จีนฝึกภาษา ม. 2,3 45 / 46 คน ครูบานเย็น ฤทธิไตรภพ , ครูอมรพรรณ มูลหล้า ปกติ
Young Influencer ม. 2,3 6 / 20 คน ครูธีรวัฒน์ บุญทวี ปกติ
ท่องเที่ยวฝรั่งเศส ฉบับไกลบ้าน ตาม Farose ม. 3 9 / 20 คน ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ, ครูไพริน นันทะเสน ปกติ
สภานักเรียน ชั้น ม.3 ม. 3 6 / 10 คน ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก ล็อคกิจกรรม
แบดมินตัน ม 3 ม. 3 25 / 25 คน เต็ม นายสุรชัย พฤกษาสกุล ปกติ
คณิตวันละข้อ ม. 3 24 / 25 คน ครูจารุวรรณ ศริจันทร์ ปกติ
นักอ่าน ม. 3 25 / 25 คน เต็ม นางอำพรรณ ใจแน่น ปกติ
Gifted Com รุ่นที่ 1 ม. 3 20 / 35 คน ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์, ครูณัฐริณทร์ ไชยพูน ล็อคกิจกรรม
ภาษาอังกฤษพาเพลิน ม. 4 9 / 25 คน ครูมานพ พิชยศ ปกติ
เกาหลี เกาใจ ม. 4 7 / 25 คน ครูลีน่าร์ เรือนทิพย์ ปกติ
จิตอาสาพาเพลิน ม. 4 24 / 25 คน ครูมนู กันทะวงค์ ปกติ
ล้านนาศึกษา (ม.ปลาย) ม. 4,5 25 / 25 คน เต็ม ครูกวิน นวลแก้ว ปกติ
Easy Physics ม. 4,5 1 / 25 คน ครูลลนา ใหลเจริญ ปกติ
Freedom learning ม. 4,5 15 / 25 คน นางมนฤดี ธรรมสอน ปกติ
พสวท.สมทบ ม. 4,5 64 / 80 คน ครูธีรุตม์ บุญมา, ครูวิลาวัลย์ เทพจักร, ครูเจษฎา เจริญชัยชนะ, ครูอภิณห์พร มาตรมูล ปกติ
บรรณารักษ์อาสา ม. 4,5 7 / 30 คน คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง ปกติ
ปิงปอง ม.4 ม.5 ม. 4,5 10 / 25 คน ครูณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ ปกติ
English Drama and Skit ม. 4,5 7 / 30 คน ครูพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ ปกติ
ชุมนุม S.M.E (Songs- Movies-Entertainments) ม. 4,5 25 / 25 คน เต็ม ครูธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ ล็อคกิจกรรม
เครื่องบินบังคับวิทยุ ม. 4,5 2 / 5 คน นายสุรัตน์ กาบทุม ปกติ
ยุวคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ม. 4,5,6 0 / 35 คน ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์, ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ล็อคกิจกรรม
คลินิคคอมพิวเตอร์ ม. 4,5,6 16 / 35 คน ครูเทวิน มูลวรรณ์,ครูบรรจง คำวังสืบ ปกติ
โยธวาทิตและดนตรี ระดับ ม.ปลาย ม. 4,5,6 12 / 30 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
DPST&DPSTE@YRC ม. 4,5,6 49 / 100 คน ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ , ครูวัชราพร ฉลาด , ครูพิมลพร แสนสุรินทร์ , ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมกอล์ฟม. ปลาย ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูทศพล ปกติ
ท่องเที่ยวบนเว็บ ม. 4,5,6 26 / 26 คน เต็ม นายสราญ คำอ้าย ปกติ
ชุมนุมตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ขั้นสูง ได้อีก ม. 4,5,6 3 / 25 คน นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (กลุ่มที่ 1) ม. 4,5,6 83 / 100 คน อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ ล็อคกิจกรรม
โจทย์เคมียากมาก (Advance Chemistry) ม. 4,5,6 2 / 50 คน นางสาวธีรฎา ไชยเดช, นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ (กลุ่มที่ ๒) ม. 4,5,6 76 / 109 คน ครูพัทธยากร บุสสยา ล็อคกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ ม. 4,5,6 22 / 22 คน เต็ม ครูมาติกา กันต์กวี ปกติ
Asean Quiz ม. 4,5,6 7 / 20 คน ครูสุภารัตน์ คากิซากิ ล็อคกิจกรรม
To be number one ม.ปลาย ม. 4,5,6 15 / 30 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูทักษ์ ปกติ
นาฏศิลป์ ม.ปลาย ม. 4,5,6 10 / 30 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูปวริศา สิทธิ ปกติ
Do It Yourself (DIY) Club ม. 4,5,6 12 / 25 คน T.Cirilo Ortega Lim,ครูธนาอร โหละสุต ล็อคกิจกรรม
Rov/Mobile Legends - Gaming Club ม. 4,5,6 6 / 15 คน T.Harold Dan Cabalida ล็อคกิจกรรม
วิ่งชิวๆกับครูตุ่ย ม.ปลาย ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์,ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี ปกติ
ภาษาพาเพลิน ม. 4,5,6 48 / 75 คน ครูวิราพร มาสกลาง , ครูอังคณา สุปน , ครูณัฐญา กาลันสีมา ล็อคกิจกรรม
I Love Chem & Bio. ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูนัฐยา ทองจันทร์, ครูจรัสพงษ์ มูลใจ ปกติ
Bio by Kru wan (YFR) ม. 4,5,6 80 / 80 คน เต็ม ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว ล็อคกิจกรรม
ติวภาษาญี่ปุ่นสำหรับสอบวัดระดับฯภาษาญี่ปุ่น JLPT ม. 4,5,6 11 / 50 คน ครูธีรัช ลอมศรี,ครูพัชรินทร์ อู่ทอง,ครูจันทนา จันทรไพจิตร ปกติ
Film Analysis ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม T.Zachary Moser ล็อคกิจกรรม
Fine Friday ม. 4,5,6 15 / 25 คน ครูวิลาวัลย์ เทพจักร ล็อคกิจกรรม
ฝรั่งเศสหรรษา ม. 4,5,6 11 / 40 คน ครูไพริน นันทะเสน, ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ ล็อคกิจกรรม
ยุพราชศิลปิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4,5,6 8 / 25 คน นายณัฐพล นันโท ล็อคกิจกรรม
เทคโนโลยีน่ารู้ ม. 4,5,6 14 / 30 คน ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์, ครูณัฐริณทร์ ไชยพูน ปกติ
ฝึึกสมองประลองปัญญา ม. 4,5,6 2 / 30 คน ครูอรวรรณ คงบรรทัด, ครูศรินยา ฤทธิเดช ปกติ
FirstAidYRC (งานอนามัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ม. 4,5,6 30 / 30 คน เต็ม ครูสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี ล็อคกิจกรรม
พิชิตโจทย์คณิตศาสตร์ ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูเกศแก้ว ชื่นใจ ปกติ
ชุมนุมดูหนังเชิงวิทยาศาสตร์ ม. 4,5,6 12 / 25 คน เจษฎา เจริญชัยชนะ ปกติ
YRC school bank ม. 4,5,6 0 / 25 คน นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ล็อคกิจกรรม
งานคหกรรม อาหารหลากหลาย ม. 4,5,6 29 / 30 คน นางสาววิจิตตรี ภักดี,นายสิริราช ดาวเลิศ ปกติ
ดนตรีไทยและพื้นเมือง ม. 4,5,6 3 / 20 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ล็อคกิจกรรม
หมากรุก ม.ปลาย ม. 4,5,6 26 / 30 คน ครูวิชิต สอาดล้วน, ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี ปกติ
ภาษาไทยพาเพลิน ม. 4,5,6 14 / 25 คน ครูสายรุ้ง บุญเป็ง ปกติ
ชุมนุมคนเขียน (Write Club) ม. 4,5,6 14 / 20 คน นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ ปกติ
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม. 4,5,6 19 / 25 คน ครูกัญญณัช จิวหานัง ปกติ
The crazy science band ม. 4,5,6 23 / 25 คน นายมงคล ปัญญารัตน์ ล็อคกิจกรรม
YRC go Green เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ม. 4,5,6 12 / 20 คน ครูจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร ปกติ
ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม, นายดิสกร นินนาทโยธิน ปกติ
ตะกร้อ ม.ปลาย ม. 4,5,6 21 / 30 คน ครูศุภชาติ พุงขาว ปกติ
เปิดโลก เปิดประสบการณ์ ม. 4,5,6 23 / 25 คน ครูเกศริน จักรมณี​ ปกติ
จิตอาสา ม.ปลาย ม. 4,5,6 0 / 25 คน นางสุกาญจน์ดา สิงฆราช ล็อคกิจกรรม
วัฒนธรรมเกาหลี ม. 4,5,6 9 / 25 คน ครูจินตรา ร่มโพธิ์ ปกติ
ORIGAMI ศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น ม. 4,5,6 15 / 25 คน ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี,ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ปกติ
ปริศนาอักษรไขว้ Word Search For Fun ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูธนิต วงค์ทอง ปกติ
สภานักเรียน ม.5 ม. 5 24 / 35 คน นายเอนก เป็งมูล ล็อคกิจกรรม
เคมี ไม่ยากแน่นะวิ ม. 5 0 / 40 คน ครูแคทลียา สมแปง, ครูศุภรา ถาอินทร์ ปกติ
จีน จีน ม. 5 6 / 50 คน ครูภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส , ครูกัลยาณี หมีจันต๊ะ ปกติ
Learn English with TikTok ม. 5 18 / 25 คน ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง ปกติ
Matth Camp ม. 5 22 / 40 คน ครูมณีรัตน์ ธินะ, ครูกัญปภัสร์ ไทยบัณฑิต ล็อคกิจกรรม
Explore France ม. 5 1 / 25 คน ครูณิชาภัทร ก๋องแก้ว ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (กลุ่มที่ 3) ม. 5,6 26 / 42 คน ครูสาวิตรี อายุวรรณา ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (กลุ่ม1) ม. 5,6 27 / 50 คน ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ (กลุ่มที่ ๒) ม. 5,6 26 / 50 คน ครูบุญนเรศ อ่อนหวาน ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กลุ่มที่ 1) ม. 6 32 / 55 คน ครูไพรัช เฉยเมล์ ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ม.6/10 ม. 6 29 / 50 คน ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์, ครูนุจารี สุขีเมฆ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (กลุ่มที่ 3) ม. 6 45 / 55 คน ครูอัญภัทร บุตรพรหม ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กลุ่มที่2) ม. 6 41 / 55 คน นายชนพัฒน์ นาคยา ล็อคกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/3 ม. 6 29 / 43 คน ครูบุปผา ธนะชัยขันธ์, ครูชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการนักเรียนขั้น ม.6/13 ม. 6 22 / 40 คน ครูอาณัตพงษ์ แก้วทา , ครูไพริน นันทะเสน ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/4 ม. 6 31 / 44 คน นางพิมลพร แสนสุรินทร์, นายสุกฤษฎิ์ ศรีมา ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/9 ม. 6 32 / 43 คน สุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ , วรวัฒน์ ธรรมวงศ์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ6/5 ม. 6 0 / 45 คน ครูเทวิน มูลวรรณ์ , ครูจริณญา นามวงค์ ล็อคกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาการม.6/14 ม. 6 27 / 41 คน เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ครูสมศักดิ์ แซ่หู ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/7 ม. 6 33 / 43 คน ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม, ครูโชคชัย วัดดิ้งแฮม ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/1 ม. 6 22 / 30 คน ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล,ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/2 ม. 6 23 / 45 คน ครูสุกัญญา เหมืองสอง, ครูไพรัช เฉยเมล์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/11 ม. 6 19 / 39 คน ครูชลดา สุมา , ครูกุลชาติ ชัยมงคล ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-21) ม. 6 11 / 21 คน นางชลธิชา พิกุลวรชัย ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 22-42) ม. 6 18 / 21 คน นางชลธิชา พิกุลวรชัย ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/8 ม. 6 17 / 24 คน ครูสุภาสินี เสวันตุ่น , ครูเกศริน ธรรมขันแข็ง ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/5 ม. 6 29 / 45 คน ครูจริณญา นามวงค์ ปกติ
ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ม.6/15 ม. 6 25 / 40 คน ครูพัชรินทร์ อู่ทอง,ครูธีรัช ลอมศรี ปกติ
พัฒนาทักษะวิชาการ ม.6/16 ม. 6 17 / 33 คน นางวิรัชนี มาตันทัง ,นางณัชชา อินทร ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/12 ม. 6 35 / 39 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย,ครูดิสกร นินนาทโยธิน ล็อคกิจกรรม