โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Internet and Gaming      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Mario Simic   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:53:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53659
    ด.ช.สุวรรณชัย    แก้วใส
1/14  
2 53546
    ด.ช.ธรรมชาติ    ธีระวาทิน
1/14  
3 51980
    เด็กหญิงบุณยานุช    สันต์สวัสดิ์
3/14  
4 51886
    เด็กหญิงภัทรกานดา    มินานนท์
3/14  
5 51852
    เด็กหญิงเบญจลักษณ์    แก้วธิ
3/14  
6 51826
    เด็กหญิงศิรตญา    เจนรถา
3/14  
7 51953
    เด็กชายวรเดโช    ประจำดี
3/2  
8 51880
    เด็กหญิงรรรรร    ขวัญแก้ว
3/2  
9 51857
    เด็กหญิงธัญพิชชา    ตาอุ่นใจ
3/2  
10 51804
    เด็กชายเจชฎาพันธ์    จำปา
3/2  
11 51773
    เด็กชายภูเบศ    อุ่นจิโน
3/2  
12 51769
    เด็กหญิงภูษณิศา    ยุทธวราชัย
3/2  
13 51728
    เด็กชายธัญธนัชย์    สุทธิพัฒน์อนันต์
3/2  
14 52128
    เด็กชายภูธิป    โพธิวงค์
3/1  
15 51985
    เด็กชายเทวกฤต    ไชยวงค์ษา
3/1  
16 51970
    เด็กชายเกื้อกูล    สุวรรณไตร
3/1  
17 51859
    เด็กชายภูมิแผ่นดิน    ปรีดา
3/1  
18 51858
    เด็กชายพร้อมภวัต    กิติมา
3/1  
19 51734
    เด็กชายกฤษณพล    เมืองมี
3/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน