โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Drawing/Coloring Book Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Karen Kimball   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:51:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53978
    ด.ญ.ณิชากานต์    วิมลสิทธิชัย
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน