โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Mobile Esports Games      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Flor Angeline Solivan,ครูพงศ์เกษตร จันทรบูรณ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:48:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53943
    ด.ช.ศุภวิชญ์    พึ่งพุทธ
1/2  
2 53706
    ด.ญ.กานดาวดี    ใจสุข
1/1  
3 53748
    ด.ช.วรปรัชญ์    จันทรมูล
1/1  
4 53752
    ด.ช.ชยพล    อินชูใจ
1/1  
5 53757
    ด.ญ.จิรภัทร์    ศิริเชื้อ
1/1  
6 53883
    ด.ญ.สลิลลา ทำบุญ    โพโพโลสกี
1/1  
7 53886
    ด.ญ.ธัญญาลักษณ์    เหลืองอรุณ
1/1  
8 53937
    ด.ช.ณัฏฐกันต์    จินดาธรรม
1/1  
9 53940
    ด.ช.เกียรติศักดิ์    บุญธิ
1/1  
10 53980
    ด.ญ.ชุติกาญจน์    คมศาสตรา
1/1  
11 54039
    ด.ญ.รมิดา    อินนา
1/1  
12 54089
    ด.ญ.วลัยพรรณ    ตีรยพันธ์
1/1  
13 53756
    ด.ช.อรุษ    นำเจริญ
1/2  
14 53686
    ด.ญ.รักชนันท์    พินเนียม
1/1  
15 53541
    ด.ญ.ปวรวรรณ    ชัยศรี
1/1  
16 53527
    ด.ช.จิรภัทร    ปันดงเขียว
1/1  
17 52609
    เด็กชายจิรายุ    เปียงเถิน
2/2  
18 52645
    เด็กชายนิตินันต์    ทองคำ
2/2  
19 52664
    เด็กหญิงพิมพ์ชัชต์    รามจักร์
2/2  
20 52668
    เด็กชายภูริพันธ์    เตชะมหพันธ์
2/2  
21 52680
    เด็กชายฉัตรนบพร    มุนินทร์พิทักษ์
2/2  
22 52720
    เด็กหญิงกมลฉัตร    สุวรรณดุก
2/2  
23 52762
    เด็กหญิงธนากาญจน์    สายอุดต๊ะ
2/2  
24 52840
    เด็กหญิงนันท์นภัส    มหาวัน
2/2  
25 52726
    เด็กชายธีรพงษ์    เที่ยงใจ
2/14  
26 52828
    เด็กหญิงชมพูนุช    เชิดชู
2/14  
27 52564
    เด็กหญิงนิชา    ยังประดิษฐ
2/2  
28 51987
    เด็กชายคณิน    ชำนาญกิจ
3/1  
29 52082
    เด็กชายวิชญ์พล    ศักดิ์เจริญ
3/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน