โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YEP/YIP All Star Basketball Club       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Michael Solivan,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์   
สถานที่เรียน :  ยุพราชรังสรรค์   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:37:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54102
    ด.ญ.มนัสพร    เชื้อผู้ดี
1/14  
2 54101
    ด.ญ.เรอินะ    โคะอิเดะ รักดี
1/14  
3 54103
    ด.ช.เภียว    โมกขะสมิต
1/14  
4 53997
    ด.ช.ชยธร    อาริกา
1/2  
5 53829
    ด.ช.พสุทา    ณ นคร
1/2  
6 53728
    ด.ช.จัสติน แมทธิว    อิสราเอล
1/1  
7 52769
    เด็กชายปริยากร    ใจอินทร์
2/1  
8 53093
    เด็กชายพชร    ช่ำชอง
2/1  
9 51981
    เด็กชายนาโน    ซาคาโมโต
3/7  
10 53577
    นายดนุพงศ์    เฉิดพงษ์ตระกูล
3/1  
11 51704
    เด็กชายธนภัธร์    ประทีปแก้ว
3/1  
12 51885
    เด็กชายเควิน ทำบุญ    โพโพโลสกี
3/1  
13 51915
    เด็กชายอรุษ    หิรัญวัฒน์
3/1  
14 52424
    เด็กชายมิตรแท้    แสนนิล
3/2  
15 51973
    เด็กชายอิงควัตถ์    แถมสุข
3/14  
16 51960
    เด็กชายธรรมธร    สุกะโต
3/14  
17 51825
    เด็กชายนพดล    ใจสาม
3/14  
18 51802
    เด็กชายพัชรพล    พลอยแย้ม
3/14  
19 51779
    เด็กชายชยกร    จีสันติ
3/14  
20 51701
    เด็กชายธีระโชติ    ฟูใจ
3/7  
21 51729
    เด็กชายปัณณวิชญ์    ปันสุวรรณ์
3/14  
22 51709
    เด็กชายชนกันต์    ภูมูล
3/14  
23 52232
    เด็กชายศราวุฒิ    ธิสกุล
3/7  
24 52224
    เด็กชายกฤษณะ    ขุนจันทร์
3/7  
25 52038
    เด็กชายกฤตนนท์    แสงฉาย
3/7  
26 51732
    เด็กชายธนกฤต    บวรเลิศศักดา
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน