โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ล้านนาศึกษา (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์, ครูกวิน นวลแก้ว   
สถานที่เรียน :  อาคารเรือนแก้ว   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:52:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53987
    ด.ช.โชติ    ชัยดวง
1/13  
2 53804
    ด.ญ.ปภธิดา    นิมิตรปัญญาดี
1/15  
3 53443
    ด.ช.ปรมัตถ์    จืนทอง
1/13  
4 53540
    ด.ญ.มณสิญจ์    สุริยวงศ์
1/12  
5 53560
    ด.ญ.ภัตกัณฐ์ษญา    ปัญญาวัฒน์ธนกุล
1/10  
6 53655
    ด.ช.วรวิทย์    ลุงปั้ง
1/5  
7 53399
    ด.ญ.อมลรดา    เตชะเมา
1/5  
8 53420
    ด.ช.ศุภวิชญ์    สัจจวิโส
1/7  
9 53069
    เด็กชายภูริทัต    อภิชัย
2/13  
10 53089
    เด็กชายก้องภพ    สิงห์ตาแก้ว
2/13  
11 53299
    เด็กหญิงพรลภัสสร    ชูอินทร์
2/13  
12 53302
    เด็กหญิงวรางค์รัตน์    อินต๊ะวิน
2/13  
13 53221
    เด็กชายณัฐวัชร    ศรีทองดี
2/5  
14 53053
    เด็กชายสุวิจักษณ์    สะเภาคำ
2/13  
15 53034
    เด็กชายกันตวัฒน์    งามช่วง
2/13  
16 53018
    เด็กหญิงกวินตรา    นนทพายัพ
2/13  
17 52940
    เด็กชายนภัสดล    บัวโอภาส
2/6  
18 53060
    เด็กหญิงกุลพรภัสร์    พงษ์แสนรักษ์
2/6  
19 53206
    เด็กหญิงตรีทิพย์    เรือนดี
2/6  
20 52515
    เด็กหญิงรสิตา    แสงแก้ว
2/7  
21 52917
    เด็กชายธนภร    บุญสวัสดิ์
2/7  
22 52776
    เด็กชายศรัณยพงศ์    วงค์ขัติย์
2/8  
23 52516
    เด็กชายสิปปกร    เฉนะ
2/13  
24 52853
    เด็กชายนพธรรม    แก้วมูล
2/13  
25 52879
    เด็กชายธนกฤต    สมศรี
2/13  
26 53003
    เด็กชายเกริกเกียรติ    บัวขาว
2/13  
27 52884
    เด็กชายนครธน    มูลไฝ
2/13  
28 52983
    เด็กหญิงชนิสรา    กันทวงค์
2/13  
29 52258
    เด็กชายนรวิชญ์    จันทร์พุธ
3/6  
30 51875
    เด็กหญิงบุณยาพร    พรมมินทร์
3/9  
31 51907
    เด็กชายธีรภัทร    วงค์ใหม่
3/9  
32 52484
    เด็กชายไชยพันธ์    ราชตา
3/14  
33 52021
    เด็กหญิงครองขวัญ    บุญมาปะ
3/7  
34 53846
    เด็กชายพนธกร    ไชยโย
3/14  
35 52191
    เด็กชายตฤณภณ    ไชยมงคล
3/6  
36 52479
    เด็กชายก้อง    นำโชค
3/5  
37 52106
    เด็กชายวีระพงศ์    พลโยธี
3/3  
38 52129
    เด็กชายธนภัทร    บัวริด
3/3  
39 52153
    เด็กชายยศพนธ์    เพชรอินนุรักษ์
3/3  
40 52185
    เด็กชายทักษ์ดนัย    สังฆบุญ
3/3  
41 52202
    เด็กชายกฤษฎีกา    โพธิ์วิจิตร
3/3  
42 52236
    เด็กชายณัฐนันท์    แสงเมือง
3/3  
43 52288
    เด็กชายอินทรนนท์    สัมฤทธิ์
3/3  
44 52070
    เด็กหญิงกนกวรรณ    สีโยยอด
3/4  
45 52062
    เด็กชายชญาพล    ศรีวิชัย
3/5  
46 52404
    เด็กหญิงอภิชญา    แก้วมณีกรณ์
3/5  
47 52418
    เด็กชายรัฐนันท์    อรุณวรพิทักษ์
3/5  
48 52420
    เด็กหญิงจัสมิน    ดอกเกียง
3/5  
49 52422
    เด็กชายปัณณวิชญ์    เลื่อมใจหาญ
3/5  
50 52091
    เด็กชายสุกฤษฎ์    กรรณิกา
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน