โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Movie Club       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Cirilo Ortega Lim,ครูธนาอร โหละสุต   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:52:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54009
    นายนราวิชญ์    กันทะวงค์
4/16  
2 51279
    น.ส.ชาลิสา    ถาเขียว
4/16  
3 51188
    นายสุวิจักขณ์    ธนัยนพรัตน์
4/16  
4 51134
    นายเตชินท์    ฟูเต็ม
4/16  
5 51034
    นายศุภสิน    กองศรี
4/16  
6 50988
    น.ส.ฐิติรัตน์    บวรเลิศศักดา
4/16  
7 50984
    น.ส.กนต์ระพี    เดชะ
4/16  
8 50979
    นายนนทพัทธ์    ธุมาญากร
4/16  
9 50959
    น.ส.จันทมณี    จันทร์ใจวงค์
4/16  
10 51527
    น.ส.สิรินทร์ญา    พิธานวรรณกุล
4/16  
11 53629
    น.ส.เบญญพร    รตาคุณานนต์
4/16  
12 53963
    น.ส.นภาตรา    บุญอ้วน
4/16  
13 53891
    น.ส.ญาดา    คีรีภูวดล
4/16  
14 53885
    นายณัฐนนท์    นานาวิชิต
4/16  
15 53808
    น.ส.นราวดี    ทิพย์สุวรรณ์
4/16  
16 53788
    น.ส.พิชามญช์    สร้อยระย้า
4/16  
17 53766
    น.ส.แสงหล้า    ฮากรีฟ
4/16  
18 53751
    น.ส.กิตติลัลน์    กิติศรีวรพันธุ์
4/16  
19 53663
    น.ส.นภัฐษภรณ์    สิกขะสุขุมพัฒน์
4/16  
20 50951
    น.ส.กชพร    ไชยศรี
4/16  
21 50949
    นายบรูเออร์ เท็ต    เฮาส์โฮลเดอร์
4/16  
22 50930
    นายปภังกร    ปัญญาราช
4/16  
23 51032
    นายชยานันฐ์    กลางประพันธ์
4/16  
24 53793
    น.ส.กัญญาณัฐ    นันธิ
4/16  
25 50764
    นางสาวธัญญภรณ์    นันไชย
5/16  
26 50694
    นายภวัต    สุภานันต์
5/16  
27 50653
    นายทีฆทัศน์    สมุหทัย
5/16  
28 50651
    นางสาวปาณิสรา    งามมีศรี
5/16  
29 50648
    นางสาวกัญญาภัค    ประทุมศรี
5/16  
30 50644
    นางสาวกัญจน์กุสุมา    นางสูงเนินธนา
5/16  
31 50528
    นางสาวนาฏประภา    นรกิจ
5/16  
32 50787
    นางสาวเขมจิรา    เมคพัธน์
5/16  
33 50818
    นางสาวกรปภา    กองใจ
5/16  
34 50901
    นางสาวปาจรีย์    เขื่อนปะ
5/16  
35 53201
    นางสาวถิราพร    จันทร์ต๊ะรังษี
5/16  
36 52835
    นายรัฐวัฒน์    ภิญโญขวัญ
5/16  
37 52749
    นางสาวพรจิรา    ไชยพูน
5/16  
38 52820
    นายพลพรรธน์    จุ้ยบำเพ็ญ
5/16  
39 52748
    นางสาวชลันดา    ยาราช
5/16  
40 52702
    นางสาวปาณิสรา    มุ่งหมาย
5/16  
41 52323
    นางสาวสิรภัทร    ไชยวงค์
5/16  
42 50907
    นางสาวปิยนุช    แดงงาม
5/16  
43 50114
    นายไท    ใจมี
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 43 คน