โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Fun with English      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T. Richard Bennett   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:59:08 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54090
    ด.ช.ยูทง    หวัง
1/1  
2 53726
    ด.ช.ญาณากร    วงศ์เสถียร
1/2  
3 53743
    ด.ญ.สายธาร    คำซองเมือง
1/2  
4 53953
    ด.ญ.ภูริตา    มั่นอาจ
1/2  
5 53991
    ด.ญ.พลอยภัสร์    อินทรการุณเวช
1/2  
6 54024
    ด.ญ.พัทธนันท์    พินิจราชกิจ
1/2  
7 53654
    ด.ญ.พิชามญชุ์    ไชยมา
1/14  
8 54011
    ด.ญ.บัณฑิตา    เฉลิมสุข
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน