โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู   
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:54:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51324
    น.ส.ธนัชภัค    ตันสุภายน
4/14  
2 51399
    น.ส.มินท์ตา    พิมพ์มีลาย
4/12  
3 51355
    นายพร้อมรัก    ยี่เมา
4/12  
4 51229
    นายธัญพิสิษฐ์    ฉนวนจิตร
4/12  
5 51209
    นายธนวัชร    ปิงวัง
4/12  
6 51206
    นายนัฐวรรธ    กองพล
4/12  
7 50974
    นายมัชฌิมา    ขำเนตร
4/12  
8 50927
    นายอินทนนท์    รักษ์ใหญ่วงค์
4/12  
9 51097
    นายณัฐกิตติ์    โนจากูล
4/11  
10 51574
    นายสุวิจักขณ์    ชมถิ่น
4/1  
11 50043
    นางสาวชลณธร    คำวงค์
5/13  
12 50264
    นายนวพล    ผลนิมิตร
5/12  
13 50034
    นางสาวศรีสุภางค์    ปิงวัง
5/12  
14 50865
    นางสาวอรปรียา    สมบูรณ์
5/11  
15 50063
    นางสาวอังคณา    ปัญญาแปง
5/11  
16 50457
    นายบุญญพัฒน์    สุธาชัย
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน