โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู   
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:48:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50927
    นายอินทนนท์    รักษ์ใหญ่วงค์
4/12  
2 51399
    น.ส.มินท์ตา    พิมพ์มีลาย
4/12  
3 51324
    น.ส.ธนัชภัค    ตันสุภายน
4/14  
4 50063
    นางสาวอังคณา    ปัญญาแปง
5/11  
5 50865
    นางสาวอรปรียา    สมบูรณ์
5/11  
6 50034
    นางสาวศรีสุภางค์    ปิงวัง
5/12  
7 50264
    นายนวพล    ผลนิมิตร
5/12  
8 50043
    นางสาวชลณธร    คำวงค์
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน