โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Nature and Happiness      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูแคทลียา สมแปง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:08:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50113
    นางสาวปาณิสรา    คุณหลัก
5/3  
2 50026
    นางสาวปุณยภา    บัวทอง
5/11  
3 50011
    นางสาวสุรีพรรณ    คำติ๊บ
5/13  
4 50772
    นายญาณวุฒิ    ชัยขาว
5/13  
5 50835
    นางสาวปิยะฉัตร    ปัญญา
5/13  
6 53224
    นายอภิสิทธิ์    ยศสุข
5/13  
7 50217
    นางสาวสุเมธินี    เรืองสุกใสย์
5/14  
8 50351
    นางสาวชนัญธิดา    เขียวหน่อเมือง
5/14  
9 50828
    นางสาวพัชราภรณ์    สิทธิวงค์
5/14  
10 53189
    นางสาวญาณิศา    กันทปา
5/14  
11 50047
    นางสาวกนกพร    แสนกลางเมือง
5/15  
12 53193
    นางสาววิชญาพร    โรจน์วานิช
5/10  
13 53124
    นางสาวจุนัฐฎาย์    ประนันท์คำ
5/10  
14 50010
    นางสาวศศิวิมล    ชินทะวัน
5/6  
15 50086
    นางสาวศุภาพิชญ์    แสนหาญ
5/6  
16 50262
    นางสาวบุณยาพร    เศรษฐรุ่งโรจน์
5/7  
17 50441
    นางสาวธัญจิรา    ทิมประเสริฐ
5/7  
18 50496
    นางสาวอริยะวรรณ    ประพฤติธรรม
5/7  
19 50097
    นางสาวกชกร    เหล็งไทย
5/10  
20 50444
    นางสาววราภัสร์    กุศลงาม
5/10  
21 52737
    นางสาวดลพร    อดดี
5/10  
22 53112
    นางสาวณัฎฐ์ชญา    นันต๊ะภูมิ
5/10  
23 53116
    นางสาวกัลยาวรรณ    วรรณชัย
5/10  
24 53621
    นางสาวภรรตรี    สมฟอง
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน