โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถักโครเชต์เบื้องต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพร จิตอารีย์   
สถานที่เรียน :  831   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:26:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53472
    ด.ญ.พัชร์นันธ์    แสงมีอานุภาพ
1/12  
2 53812
    ด.ญ.นันทณัช    พิริยะกูลธร
1/4  
3 53866
    ด.ญ.ศุภกร    สร้อยนาค
1/4  
4 53324
    ด.ญ.ณัฐิกา    ไชยวงค์คํา
1/5  
5 53944
    ด.ญ.ธันยพร    สารศรี
1/5  
6 53770
    ด.ญ.อริศา    บุญชู
1/6  
7 53563
    ด.ญ.หทัยภัทร    ปัญญาจักร์
1/9  
8 53716
    ด.ญ.ภิสารัตน์    จิตตนาน
1/11  
9 53913
    ด.ญ.ปรีชาญาดา    คำรินทร์
1/11  
10 52971
    เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ทิศลา
2/12  
11 53036
    เด็กหญิงกนกพิชญ์    อินทจักร์
2/12  
12 52257
    เด็กหญิงพัฒน์นรี    จุ้ยประเสริฐ
3/12  
13 52284
    เด็กหญิงวริยา    ศรีอิ่นแก้ว
3/4  
14 52287
    เด็กหญิงอานนี่    เซะบากอ
3/4  
15 52405
    เด็กหญิงวริสา    บุญกล่อม
3/4  
16 52263
    เด็กหญิงพิมพ์วรา    ธีระขจรพจน์
3/5  
17 52063
    เด็กหญิงชญาดา    ดวงจันทร์
3/12  
18 52103
    เด็กหญิงมนพร    จันนัน
3/12  
19 52180
    เด็กหญิงปาริชาต    คนเที่ยง
3/12  
20 52481
    เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุขสวัสดิ์
3/12  
21 52264
    เด็กหญิงนริศรา    สว่างจิตร
3/12  
22 52204
    เด็กหญิงกรวรรณ    บุราจารย์
3/12  
23 52259
    เด็กหญิงพรรณนารา    ธาตุทอง
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน