โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศศิธร สุริยา, ครูจิรสุดา ธรรมรังษี   
สถานที่เรียน :  ห้อง 723   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:17:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53993
    ด.ญ.ลภัสรดา    หิริรักษ์วัฒนกิจ
1/15  
2 53564
    ด.ช.ศิรวิทย์    ยาวิชัย
1/11  
3 53413
    ด.ช.สุรสีห์    ขำสงค์
1/11  
4 53806
    ด.ญ.ณัฐณิชา    วังสาคร
1/8  
5 53698
    ด.ญ.ภูริชดา    เพ็ชร์โรทัย
1/4  
6 52935
    นายคุณานนท์    เทพศิริ
2/6  
7 53055
    เด็กชายชิษณุพงศ์    ขันพล
2/12  
8 52799
    เด็กหญิงปาลิดา    ขันคำ
2/11  
9 52844
    เด็กหญิงฐิติรัตน์    พรมจันทร์
2/8  
10 52802
    เด็กหญิงอรภิวรรณ    กันทะคำ
2/8  
11 52551
    เด็กหญิงภิมวรีย์    ดวงแดง
2/8  
12 52524
    เด็กหญิงจารุนิภา    นันทโภคิน
2/8  
13 53009
    เด็กชายแทนคุณ    สุขา
2/6  
14 52992
    เด็กชายเตชินท์    ลุงหล้า
2/6  
15 52727
    เด็กหญิงตวงพร    จุมาลี
2/8  
16 52755
    เด็กหญิงศศิลดา    ปัญญาน่าน
2/8  
17 52670
    เด็กชายวรดร    วงค์สิงหา
2/8  
18 52108
    เด็กชายสุกฤษฎิ์    พนมเวช
3/13  
19 52119
    เด็กหญิงสุชานันท์    สุวรรณไพโรจน์
3/13  
20 52157
    เด็กชายศศิสุกิจจ์    วงค์เสือ
3/13  
21 52159
    เด็กชายรัฐศาสตร์    ขัดแก้ว
3/13  
22 52174
    เด็กชายณัฐสิทธิ์    จันต๊ะตึง
3/13  
23 52176
    เด็กชายธีรภัทร์    คำรินทร์
3/13  
24 52211
    เด็กชายชลธิศ    บุญมาปะ
3/13  
25 52079
    เด็กชายธัญวิสิฏฐ์    อิ่นแก้ว
3/13  
26 52069
    เด็กหญิงชญานิศ    ชัยเทพ
3/13  
27 52064
    เด็กชายชิษณุพงศ์    สีสะอาด
3/13  
28 52151
    เด็กหญิงรินรดา    พงษ์สุวรรณ
3/3  
29 52184
    เด็กหญิงปิยะธิดา    ปันกุย
3/3  
30 52260
    เด็กหญิงปพิชญา    โปทาสาย
3/3  
31 52383
    เด็กหญิงพัชร์ธมน    อธิกุลพิสิฐ
3/3  
32 52417
    เด็กหญิงณัฐฐิรา    สร้อยแก้ว
3/4  
33 52000
    เด็กชายเมธโชติ    ถึงกาศ
3/6  
34 52136
    เด็กชายวรพล    โพธิ
3/6  
35 51998
    เด็กหญิงชญานิศ    คงได้
3/7  
36 51722
    เด็กหญิงธัญชนก    โปธาคำ
3/8  
37 51749
    เด็กหญิงชลลดา    สวัสดี
3/8  
38 51834
    เด็กชายวรปรัชญ์    หวลหงษ์
3/13  
39 51990
    เด็กชายภูรี    พรหมเสน
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 39 คน