โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Photography Techniques      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูนิโรจน์ แก้วชะเนตร   
สถานที่เรียน :  ศูนย์วิทยบริการ อาคารดารารัศมี   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:27:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53630
    น.ส.พิรพร    อัตถาหาญ
4/2  
2 50973
    นายเอื้ออังกูร    ลิ่มสุวรรณ
4/3  
3 51437
    น.ส.ริรดา    มงคลสุขสกุล
4/13  
4 50223
    นางสาวฟิตตรี้    เซะบากอ
5/1  
5 50225
    นางสาวชนากานต์    โสสุข
5/5  
6 50350
    นางสาวญาณิศา    อุ้ยฟูใจ
5/5  
7 53119
    นางสาววาริน    สระทองแมว
5/5  
8 53215
    นางสาวณัฐณิชา    วิจารณ์โกศลกิจ
5/5  
9 50882
    นางสาวกาญจนา    กมล
5/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน