โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นวัตกรน้อย      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูชัญญะพิชญ์. ระดม,ครูเปี่ยมสุข. ชูตระกูล, ครูมัลลิกา. ถิราวัตร   
สถานที่เรียน :  On -site อาคาร 2 หน้าห้อง 226 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:04:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53783
    ด.ช.รัชชานนท์    ธรรมสุ
1/3  
2 53326
    ด.ญ.เกวลิน    จันทร์เศรษฐี
1/12  
3 53467
    ด.ญ.วรินทร    เทียนทอง
1/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน