โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พสวท.สมทบ      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรุตม์ บุญมา, ครูวิลาวัลย์ เทพจักร, ครูเจษฎา เจริญชัยชนะ, ครูอภิณห์พร มาตรมูล   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1228   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:55:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53990
    น.ส.ทักษอร    หิรัญสิริกร
4/9  
2 51530
    นายจิรัฐโชติ    สายทอง
4/9  
3 51494
    นายพรภวิษย์    ธนกิจรุ่งโรจน์
4/9  
4 51475
    น.ส.รุ่งพิรุฬหขวัญ    ปั้นทิม
4/9  
5 51436
    น.ส.นิธิดา    พัฒนบุญแสน
4/9  
6 51428
    น.ส.ปพิชญา    อุ่นละออ
4/9  
7 51412
    น.ส.จิตติกานต์    ทัพพรหมทอง
4/9  
8 51337
    นายนักรบ    สารทอง
4/9  
9 51322
    นายดลวิชย์    ขวัญรอด
4/9  
10 51272
    น.ส.ณัฐพร    บุญมี
4/9  
11 51269
    น.ส.ภัควลัญชณ์    กองดวง
4/9  
12 51227
    น.ส.ปิยธิดา    เงินถา
4/9  
13 51223
    น.ส.กัญญารัตน์    ทุ่งไพศาล
4/9  
14 51143
    นายณัฐชนน    เงินท๊อก
4/9  
15 51107
    น.ส.ณัชชา    ชัมพูนทะ
4/9  
16 51106
    น.ส.ชนัญชิดา    ขันพล
4/9  
17 51549
    น.ส.จิรัชญา    ทองแก้ว
4/9  
18 51595
    น.ส.ณิชาภัทร    ถาอินทร์
4/9  
19 51600
    นายกันต์รพี    ยาท้วม
4/9  
20 53965
    นายปริญ    จงสถิตย์คุณ
4/9  
21 53952
    นายรภัทร    น้อยหมอ
4/9  
22 53951
    นายจิรายุ    แผ่คุณ
4/9  
23 53919
    น.ส.ปพิชญา    อิ่นแก้ว
4/9  
24 53890
    น.ส.อัจฉริยา    จิระสวัสดิ์วงษ์
4/9  
25 53861
    น.ส.อัญวีณ์    ธัญวัฒนะสิทธิ์
4/9  
26 53809
    น.ส.ศุภิสรา    ดวงจินา
4/9  
27 53680
    นายคณัสนนจ์    กาบแก้ว
4/9  
28 53640
    น.ส.ศิวาพร    แหลมคม
4/9  
29 53610
    น.ส.สกุลรัตน์    ตุมะแก้ว
4/9  
30 53606
    นายปภิณพิทย์    ใจน่าน
4/9  
31 53604
    นายธนวัฒน์    ศรีธเนศรสกุล
4/9  
32 53595
    น.ส.ณิชณกุล    อปินะ
4/9  
33 53573
    น.ส.พิมพ์มาดา    ใจอ้าย
4/9  
34 51997
    น.ส.อรกัญญา    มาภิวงศ์
4/9  
35 51056
    นายกิตติ์โภคิน    ธนบดีพุทธิพัทธ์
4/9  
36 51020
    น.ส.สุรภา    ทิพย์อุโมงค์
4/9  
37 50992
    นายกรณ์อักกพล    งานการ
4/9  
38 50969
    นายนรภัทร    ณ รังษี
4/9  
39 53662
    นายยืนยง    รุ่งเรือง
4/9  
40 51375
    น.ส.ณภัทรจิรา    จันทิมา
4/9  
41 50743
    นางสาวกีรติกาญจน์    สุวรรณพงษ์
5/9  
42 50770
    นางสาวณัฐณิชา    คงประยูร
5/9  
43 50789
    นางสาวภูริชา    กัณฑสิมาธิติ
5/9  
44 50790
    นางสาวสุพิชฌาย์    วรกุล
5/9  
45 50806
    นางสาวลยาวีร์    กัลยาวีร์
5/9  
46 50700
    นายนิติภูมิ    มหาไม้
5/9  
47 50643
    นายภูบดี    มณียะ
5/9  
48 50520
    นางสาวชนกนันท์    แท่นดี
5/9  
49 50259
    นายณัฐชนน    คิดหงัน
5/9  
50 50245
    นายปรมาจารย์    นาคมีศรี
5/9  
51 50241
    นางสาวธนพร    ใจเงิน
5/9  
52 50201
    นางสาวชัญญานุช    บุตรต๋า
5/9  
53 50067
    นายจิรกิตต์    ศรีศักดา
5/9  
54 50024
    นายวรฤทธิ์    ขันพา
5/9  
55 50809
    นายจิณณวัทย์    ทิพยะ
5/9  
56 50825
    นางสาวสุชญา    เซี่ยงวงษ์
5/9  
57 53276
    นางสาวสุภารัตน์    เผือกพันธ์
5/9  
58 53268
    นางสาวพันธุ์ทิพย์    สิริภูริภัค
5/9  
59 53259
    นางสาวทิตติยา    การักษ์
5/9  
60 53251
    นางสาวสานฝัน    จันทร์สกุล
5/9  
61 53226
    นางสาวชลพรรษา    เหล่าพุธทา
5/9  
62 53176
    นายจ๋อมเมือง    -
5/9  
63 53247
    นางสาวฐิตินันท์    ปันดี
5/9  
64 53174
    นางสาวกฤตพร    คมขัน
5/9  
65 53170
    นางสาวธนพร    โสมิญะ
5/9  
66 53165
    นางสาวณัฐณิชา    ฤทัยสวรรค์
5/9  
67 53158
    นางสาวณภัชนันท์    ลาเสือ
5/9  
68 52813
    นายวิทวินท์    คำแก้ว
5/9  
69 52630
    นางสาววิชญาดา    วุฒิเสน
5/9  
70 50896
    นางสาวภูริชญา    สุทัศนรักษ์
5/9  
71 50839
    นายจิรกิตต์    อรรถอิทธิรุจน์
5/9  
72 50005
    นายชนภัทร    เสวันตุ่น
5/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 72 คน