โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุม กีฬาฟุตบอล YRCFC      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรกิจ สัตยวงค์,ครูวัชรพงษ์ ธะนันศรี   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:59:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53738
    ด.ช.เตชธรรม    เตจะโส
1/1  
2 53352
    ด.ช.ภาคิน    เลิศทรัพย์ไพศาล
1/4  
3 53410
    ด.ช.กรวิชญ์    เทพวงค์
1/4  
4 53796
    ด.ช.ธีรภัทร์    อารีราษฎร์
1/4  
5 53906
    ด.ช.ชินกฤต    นันทสมบรูณ์
1/4  
6 54086
    ด.ช.ภาคภูมิ    ใจเงิน
1/4  
7 53395
    ด.ช.ดุษฎี    ซำศิริ
1/5  
8 53457
    ด.ช.พงษ์ณภัทร    ศิริพันธ์
1/5  
9 53409
    ด.ช.ปุณณภพ    บริบูรณ์
1/6  
10 53333
    ด.ช.พิสุทธิ์    ตุ่นแก้ว
1/4  
11 54087
    ด.ช.ณัฐรัฐ    ทาทอง
1/3  
12 53974
    ด.ช.ศาสตร์ศวัต    ทาสุภา
1/1  
13 53703
    ด.ช.กันตพัฒน์    กันทาโย
1/2  
14 53332
    ด.ช.ศุภกร    ศิรพฤฒิชัย
1/3  
15 53345
    ด.ช.ณัฐชนน    สุนะ
1/3  
16 53355
    ด.ช.กรณ์ภณัฏฐ์    กันไชยต๊ะ
1/3  
17 53649
    ด.ช.วรทย์    กันทะเสน
1/3  
18 53929
    ด.ช.วีรากร    จงเจริญ
1/3  
19 54066
    ด.ช.คุณานนท์    คุณาสวัสดิ์
1/3  
20 53411
    ด.ช.ทูนขวัญ    เจริญดี
1/6  
21 53683
    ด.ช.บริทัตต์    ศิริบูรณ์
1/6  
22 53898
    ด.ช.พัชรพล    เพียรพิเศษ
1/10  
23 53392
    ด.ช.ศิริภากร    คำหล้า
1/11  
24 53517
    ด.ช.ณัฐภูมิ    ยะปัน
1/12  
25 53971
    ด.ช.บารมี    น้าวแสง
1/13  
26 53822
    ด.ช.ศุภฤกษ์    ขุนอินทร์
1/14  
27 53358
    ด.ช.แทนคุณ    แสนปวน
1/15  
28 53383
    ด.ช.ภัธณพง    ตันพงษ์
1/15  
29 53463
    ด.ช.สายน้ำ    แสนบุญศรี
1/15  
30 53519
    ด.ช.ภูสิทธิ์    จันทร์วรรณ
1/10  
31 53480
    ด.ช.ปุญญพัฒน์    เทพซาว
1/10  
32 53508
    ด.ช.ภาสวิชญ์    ศุภกิจโยธิน
1/9  
33 53946
    ด.ช.อดิวิศว์     สอนศรี
1/6  
34 53975
    ด.ช.ศิริพงษ์    วีระวรรณ
1/6  
35 54025
    ด.ช.ภคิน    รัตนคำแปง
1/6  
36 54067
    ด.ช.คุณัญญา    คุณาสวัสดิ์
1/6  
37 53835
    ด.ช.ภาณุวิชญ์    วงค์ปันสี
1/7  
38 53722
    ด.ช.อธิษฐ์    สุขแจ่มใส
1/8  
39 53431
    ด.ช.ณัฐวัตร    เงินท๊อก
1/9  
40 53197
    เด็กชายชีวธันย์    สำราญสินธุ์
2/4  
41 52773
    เด็กชายพรปิยะ    เหลืองสุวรรณ์
2/11  
42 53104
    เด็กหญิงกรณิศ    ปาเป็ง
2/13  
43 53081
    เด็กชายธนเดช    จุกหอม
2/13  
44 53182
    เด็กชายอัศนัย    อูปเงิน
2/12  
45 53079
    เด็กชายธนัช    สมจิตต์
2/12  
46 52656
    เด็กชายชีวานนท์    จรัสนิวัฒน์
2/1  
47 52903
    เด็กชายพุฒิพงศ์    มนุญพาณิชย์
2/5  
48 52909
    เด็กชายรัฐนันท์    ไชยแก้ว
2/5  
49 53108
    เด็กชายชาญณรงค์    ซ่านฮู่
2/5  
50 52874
    เด็กชายกรพัชร์    แจ้งจันทร์
2/6  
51 53095
    เด็กชายแทนคุณ    ปราบพาล
2/6  
52 53239
    นายภัทรนนท์    วงศ์ภาคำ
2/6  
53 53275
    เด็กชายนันทิพัฒน์    วงค์คม
2/6  
54 52766
    เด็กชายวรกฤต    นุชนิยม
2/7  
55 52785
    เด็กชายคุระโตะ    ทานากะ
2/7  
56 52871
    เด็กชายศุภวิชญ์    บัวหอม
2/7  
57 52924
    เด็กชายเศรษฐพิชญ์    วงศ์ฝั้น
2/7  
58 52574
    เด็กชายธีรภัทร    คำเย็น
2/5  
59 53236
    เด็กชายพชรธรณ์    ยอดวงศ์
2/4  
60 53220
    เด็กชายณัฐนันท์    ศรีสุขเกษม
2/4  
61 52606
    เด็กชายพิชญะ    พานพุฒ
2/2  
62 52640
    เด็กชายนภัสกร    แสนใจ
2/2  
63 53291
    เด็กชายณฐกร    นิติกุลชินภาค
2/2  
64 52905
    เด็กชายพงษ์สพัฒน์    บรรลือ
2/3  
65 52949
    เด็กชายเมธาศิษฐ์    ธนินเจริญวงษ์
2/3  
66 53223
    เด็กชายจิรายุ    ถือทอง
2/3  
67 53233
    เด็กชายธนนทัช    ก่าคำ
2/3  
68 52944
    เด็กชายภูวดล    กาวิปลูก
2/4  
69 52972
    เด็กชายณวัฒน์    ภักดีศิริวงค์
2/4  
70 53088
    เด็กชายวรัญญู    ธารา
2/4  
71 53210
    เด็กชายศุภัช    ภิบาลวงษ์
2/4  
72 53027
    เด็กชายตุลา    บุญเป็ง
2/7  
73 53067
    เด็กชายภูพชร    จิโน
2/7  
74 53051
    เด็กชายกิตติวินท์    ตุ้ยตามพันธ์
2/12  
75 53026
    เด็กชายชริน    ชัยเรืองสุข
2/12  
76 52936
    เด็กชายศุภฤกษ์    แสนหลี
2/12  
77 53025
    เด็กชายชลิต    ชัยเรืองสุข
2/3  
78 53059
    เด็กชายสุนันท์    แสนทอง
2/12  
79 52851
    เด็กชายสกลทิวัตถ์    ศรีเดช
2/12  
80 52650
    เด็กชายกันตภณ    สามใจ
2/10  
81 52646
    เด็กชายปกรณ์วิชญ์    คันธามารัตน์
2/10  
82 52734
    เด็กชายภาวัต    เชาว์ไว
2/8  
83 52618
    เด็กชายกรกฎ    ไจยะ
2/10  
84 52902
    เด็กชายทัศพงษ์    สว่างไสว
2/8  
85 52597
    เด็กชายกิตติพัฒน์    ไชยลา
2/10  
86 52616
    เด็กชายบรรณวัชร    กลิ่นใหญ่
2/10  
87 52613
    เด็กชายคุณานนต์    ใจคำ
2/9  
88 52203
    เด็กชายกิตติภูมิ    ชุมทองสุข
3/4  
89 52243
    เด็กชายณัฏฐชัย    มีสุข
3/3  
90 52214
    เด็กชายจีรพัฒน์    วิญญะ
3/3  
91 51999
    เด็กชายชยานันต์    วัฒนาอุดมวงษ์
3/5  
92 52255
    เด็กชายพนธ์ภิรัตน์    อ่ำศรี
3/5  
93 52055
    เด็กชายญาณวัชร์    วงศ์วัจนสุนทร
3/6  
94 51811
    เด็กหญิงมนัสสินี    นราธิตระกูล
3/8  
95 51956
    เด็กหญิงสมิตานัน    เขียวชะอุ่ม
3/8  
96 51754
    เด็กชายธนภัทร    ชมภูปิน
3/9  
97 52114
    เด็กชายธีธัช    จันทรศานติ
3/12  
98 52495
    เด็กหญิงศศิภัสสร    ไหมดี
3/14  
99 52050
    เด็กชายณภัทร    ชีวาวัฒนนันท์
3/4  
100 52009
    เด็กหญิงปิยะฉัตร    ลินลาจม
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 100 คน