โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   Fine Friday      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูวิลาวัลย์ เทพจักร    
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชและอาคาร 10 ห้อง 1032    วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:57:46 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50919
    น.ส.อุนนดา    กองมงคล
4/1  
2 51074
    นายวสุพล    เค้าฝาย
4/6  
3 50966
    นายธนินท์รัฐ    ธนินเจริญวงษ์
4/7  
4 53729
    น.ส.บุญญาภรณ์    บูระสิทธิ์
4/7  
5 51022
    นายกิตติภพ    หมีจันต๊ะ
4/12  
6 50948
    น.ส.กัลยกร    ฉลาด
4/15  
7 51033
    นายภูวดล    เวียงสิมมา
4/15  
8 51152
    นายนิธิภูพันธ์    ปารมีชยานันท์
4/15  
9 51333
    น.ส.อาวีวา    เกียท
4/15  
10 51419
    นายอรรถ    เกิดนาค
4/15  
11 54021
    น.ส.ชัญญานุช    วงค์วงค์
4/3  
12 53709
    น.ส.ปัณฑิตา    เชื้อดี
4/3  
13 53634
    น.ส.ปวัณรัตน์    กุณา
4/3  
14 51147
    น.ส.ชารินีย์    จันทรยุทธ
4/1  
15 51031
    นายธนภูมิ    นามวงค์
4/3  
16 51039
    นายภูมิรพี    จิระอธิกุล
4/3  
17 51061
    น.ส.ณัฏฐณิชา    ตาน้อย
4/3  
18 51153
    น.ส.พิชามญชุ์    อุตมะโชค
4/3  
19 51319
    นายรัชพล    เถาสุวรรณ์
4/3  
20 51488
    นายกิตติธัช    ทองดี
4/3  
21 51598
    นายณฐกร    พลหินกอง
4/3  
22 53625
    น.ส.อิสรีย์    อุบลวรรณศักดิ์
4/3  
23 51580
    น.ส.ขวัญข้าว    ดำรงสิริคุณ
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน