โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูจริณญา นามวงค์   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ข   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:01:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51117
    น.ส.อารดา    ทิพยาวงศ์
4/13  
2 53579
    น.ส.สตรีรัตน์    ธรรมรัตน์
4/13  
3 51938
    น.ส.กมลลักษณ์    แสงสุธีสถิต
4/13  
4 51426
    น.ส.ธีรยา    พรหมเย็น
4/13  
5 51365
    น.ส.เพชรทวี    จอมแสง
4/13  
6 51287
    น.ส.อรอุมา    สมทอง
4/13  
7 51283
    น.ส.เกณิกา    ไชยรัมย์
4/13  
8 51274
    น.ส.ธิดารัตน์    ใจปัน
4/13  
9 51237
    น.ส.กชพร    ซ้อนพุฒ
4/13  
10 51137
    น.ส.ภัททิยา    อธิวาส
4/13  
11 53624
    น.ส.อิซาเบลล่า มาริสสา    สเตซี่
4/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน