โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตคิดสนุก      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูขนิษฐา คมขำ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:09:15 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53867
    ด.ญ.ปภากร    ทรายศิริ
1/15  
2 53816
    ด.ช.ณัฐชนน    บรรทา
1/4  
3 53901
    ด.ช.วรภัทร    ธเนศวงศ์วณิช
1/4  
4 54062
    ด.ช.จุลณวัฒน์    เพ็ชรชัย
1/4  
5 53461
    ด.ญ.ศศิกาญจน์    คงอยู่
1/6  
6 53705
    ด.ช.พันธกร    ไชยเดช
1/6  
7 53424
    ด.ญ.กนกวรรณ    พงษ์ดนตรี
1/7  
8 53498
    ด.ญ.กฤณฑิราภรณ์    อ่อนสนิส
1/9  
9 53477
    ด.ช.โกศล    วิปรอด
1/10  
10 53718
    ด.ช.เธียรวิทย์    แจ้งชัด
1/14  
11 53786
    ด.ช.ปฎิภพ    โยธา
1/4  
12 53381
    ด.ช.จงรักษ์    รัศมีเจริญ
1/4  
13 53337
    ด.ช.บุณยกร    บัตรเจริญ
1/4  
14 52979
    เด็กชายฐณวัชท์    สุภาคำ
2/3  
15 52800
    เด็กชายปุณมนัส    คำแสน
2/8  
16 52937
    เด็กชายภูภิภัช    กำแพงคำ
2/13  
17 52964
    เด็กชายธีรพงษ์    วงค์สิงห์คำ
2/13  
18 52895
    เด็กชายณัฐนันท์    สายทอง
2/3  
19 52077
    เด็กหญิงธนัชพร    อมาตยกุล
3/11  
20 52117
    เด็กหญิงพิมุข    พรมเสน
3/11  
21 52145
    เด็กหญิงวรวลัญช์    เลิศตระการดี
3/11  
22 52219
    เด็กหญิงจิรันธนินท์    ศิริวิสัย
3/11  
23 52196
    เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ปันทสกุลชัย
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน