โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูนิตยา ศรีสุวรรณ์, ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์   
สถานที่เรียน :  ห้อง323   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:34:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53378
    ด.ญ.พิทณภัทร    จองเซ
1/5  
2 53551
    ด.ญ.ณัฏฐ์ฑิภา    จุ่มแก้ว
1/10  
3 53707
    ด.ญ.ชนิตา    พฤกษ์ชินวร
1/10  
4 53781
    ด.ญ.ธัญวรัตม์    แซ่ยี
1/10  
5 54004
    ด.ช.เมธาสิทธิ์    วรุณพงศ์ปกรณ์
1/10  
6 54060
    ด.ญ.ศศิกร    ธเนศวร
1/10  
7 54085
    ด.ญ.ลักขิกา    ใจสดใส
1/10  
8 53493
    ด.ช.สุธิภัทร    ชาติทอง
1/11  
9 53725
    ด.ช.นนท์ฐวัฒน์    สาธุมนัสพันธุ์
1/13  
10 53849
    ด.ญ.รวินท์นิภา    อูทอง
1/13  
11 53336
    ด.ญ.อัยนา    อารี
1/15  
12 53460
    ด.ญ.นภัสวรรณ    ปาโน
1/15  
13 53673
    ด.ญ.ดนิตา    ผักหวาน
1/15  
14 53903
    ด.ญ.นันท์นภัส    ปาลี
1/15  
15 53533
    ด.ญ.กรองขวัญ    กันธปัญญา
1/10  
16 53491
    ด.ญ.กนกวรรณ    เมืองลือ
1/10  
17 53798
    ด.ญ.กัลยาพฤก    พรพรรณราย
1/5  
18 53948
    ด.ช.เวชพิสิฐ    เนตรวีระ
1/5  
19 53351
    ด.ช.วชรชัย    ใฝคำ
1/6  
20 53418
    ด.ช.กัณปศิษฐ์    สัยพันธุ์
1/6  
21 53803
    ด.ญ.จิรัชยา    มาลี
1/6  
22 53515
    ด.ช.รัชพล    มาประจักษ์
1/7  
23 53528
    ด.ช.กรวิชญ์    ต่ายทรัพย์
1/7  
24 53819
    ด.ช.ธยาน์วัฒน์    จิระอธิกุล
1/7  
25 53350
    ด.ญ.แพรพิไล    ภูมี
1/8  
26 53496
    ด.ช.กิตติคม    จองแก
1/8  
27 53559
    ด.ช.พชรพล    บุญธรรม
1/8  
28 53956
    ด.ช.ภาณุวีร์    คุณนา
1/8  
29 53755
    ด.ญ.พิชญมณ    อ้นบำรุง
1/9  
30 54013
    ด.ช.ชุติพนธ์    สุนทรานนท์
1/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน