โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วันละนิดกับคณิตศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญปภัสร์ คำป้อ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 13:54:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน