โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Word Search      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูน้ำฝน โทปุญญานนท์   
สถานที่เรียน :  โดม อาคาร2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 13:34:03 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53397
    ด.ญ.ณภา​ภั​ศ​ญา​    งานคำอ้าย
1/3  
2 53368
    ด.ญ.ขวัญใจ    สถิตป่าแขม
1/13  
3 53375
    ด.ญ.ญาณิศา    แซ่เติ๋น
1/13  
4 53406
    ด.ญ.เบญญาภา    ศรีสุวรรณ
1/13  
5 53464
    ด.ช.ปกรณ์    มีบุญ
1/13  
6 53471
    ด.ช.รุ่งคุณ    ขนม
1/13  
7 53857
    ด.ญ.นวพร    ถมเพชร
1/13  
8 53947
    ด.ญ.นภัสวรรณ    ป้องแก้ว
1/13  
9 53996
    ด.ช.ธีรภัทร    สุภา
1/13  
10 54032
    ด.ช.ธวรรธธันวา    ชื่นชม
1/13  
11 53966
    ด.ช.รัชฎ์พงศ์    ไทยราช
1/15  
12 54088
    ด.ญ.กฤษญาภัค    จันต๊ะดุก
1/12  
13 53842
    ด.ญ.ภัทร์นรินท์    ยาวิชัย
1/12  
14 53430
    ด.ช.บุญยฤทธิ์    สุวรรณชลธี
1/3  
15 53672
    ด.ญ.สุรีย์วิตา    ละมูล
1/3  
16 53647
    ด.ช.ภูวณัฎฐ์    คุณประทุม
1/5  
17 53696
    ด.ญ.กานต์พิชชา    นิลคง
1/6  
18 54026
    ด.ช.ภาคิน    สืบวงศ์
1/9  
19 53545
    ด.ช.ธนทัต    ดวงแสง
1/10  
20 53670
    ด.ช.อัทธปัถย์    ภัทรนิรันดร์กูล
1/10  
21 53444
    ด.ช.ปาณัสม์    พิพัฒน์พงศ์
1/11  
22 53897
    ด.ช.พระนาย    ณ เชียงใหม่
1/11  
23 53510
    ด.ช.ณัฏฐกฤต    กุลแดง
1/12  
24 54093
    ด.ช.วินทกร    คำศรี
1/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน