โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สารวัตรนักเรียน ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายทวี ฤทธิเดช , นายทัพไทย ทะลือชัย, นายธนวัฒน์ ฤทธิเดช    
สถานที่เรียน :  พร้อมกันที่อาคารสปย.   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:42:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53505
    ด.ญ.พัชรธิดา    วงค์ษา
1/15  
2 53860
    ด.ญ.กัญญ์วรา    พยุงกรพินธุ์
1/6  
3 53833
    ด.ญ.ปวริศา    นามเมือง
1/6  
4 53936
    ด.ญ.พิมพ์พิชฌา    จิตต์ชื่น
1/5  
5 53926
    ด.ญ.ณัฐชยา    กาบคำ
1/5  
6 53925
    ด.ญ.วชิรญาณ์    ค้าขาย
1/5  
7 53346
    ด.ญ.กัญญาวีร์    อุปธรรม
1/5  
8 53688
    ด.ญ.ชนัญชิดา    อินตายวง
1/4  
9 53660
    ด.ช.ธนพล    เตือนราช
1/4  
10 53432
    ด.ญ.พิชญาดา    สุธีรานนท์
1/7  
11 53681
    ด.ญ.ณัฐณิชา    วุฒิอิ่น
1/7  
12 53489
    ด.ญ.นรภัทร    โพธิจิตร
1/9  
13 53427
    ด.ญ.บุณยวีร์    ขจรบุปผา
1/15  
14 53826
    ด.ญ.ดาเรศ    ปทุมทอง
1/14  
15 53529
    ด.ญ.ดวงพร    -
1/12  
16 53439
    ด.ช.ชินาธิป    ขอกั้นกลาง
1/12  
17 53823
    ด.ช.พิพัฒน์    สัญญา
1/10  
18 53744
    ด.ช.วายุภักดิ์    พีระการัณยเศรษฐ์
1/10  
19 53535
    ด.ช.ชยานนทกรณ์    กันธิยะ
1/10  
20 53556
    ด.ญ.มนพัทธ์    คำราพิช
1/9  
21 53552
    ด.ช.ธนัช    แสนสอาด
1/1  
22 52947
    เด็กหญิงพิจิตรา    เอ็มโอด
2/5  
23 52693
    เด็กชายวรธน    ทะพิงค์แก
2/2  
24 52754
    เด็กหญิงอษิฎา    อยู่สำราญ
2/2  
25 52517
    เด็กหญิงภคพร    โถงาม
2/4  
26 53010
    เด็กหญิงต้นฝ้าย    จิตต์ประสงค์
2/4  
27 53227
    เด็กหญิงศิรินาถ    ย้อยยด
2/4  
28 52663
    เด็กหญิงสุรัชดาพร    รักประชา
2/13  
29 52109
    เด็กชายพสิฏฐ์    คงเนียม
3/4  
30 52048
    เด็กชายกีรติ    ลางเครือ
3/4  
31 52496
    เด็กหญิงธนภรณ์    ขุนศรีวรราช
3/13  
32 52113
    เด็กชายภูวดล    วงศ์สุภา
3/4  
33 52131
    เด็กชายพัสกร    บุญทา
3/4  
34 52133
    เด็กชายภัทรพงศ์    ไชยวงศ์สาย
3/4  
35 52269
    เด็กชายธนวิชญ์    ป้องญาติ
3/13  
36 51969
    เด็กชายณิชภูมิ    สกุลศิริกร
3/11  
37 52396
    เด็กหญิงชนม์ชนก    เยี่ยมยนต์
3/5  
38 52385
    เด็กหญิงวรรณิศา    วัยรัตน์
3/5  
39 52115
    เด็กหญิงพิริยากร    ดอนมูล
3/5  
40 52485
    เด็กชายปพีรภัทร    สุริวงค์
3/4  
41 52410
    เด็กชายก้องภพ    ชัยยงค์
3/4  
42 52168
    เด็กชายธนพล    ขัตติยะ
3/4  
43 52473
    เด็กหญิงญดาพร    แก้วยอดดี
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 43 คน