โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หนังสือเล่มเล็ก      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูคณาวุฒิ วรนุช   
สถานที่เรียน :  ห้องประชุม อาคารสปย.   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:42:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53719
    ด.ช.ยุทธ    ซึชิยา
1/8  
2 53945
    ด.ญ.อังศุธาดา    เรืองรุ่ง
1/6  
3 53807
    ด.ญ.พรไพลิน    อินทจักร
1/6  
4 53396
    ด.ญ.ธัญวรัตม์    สุทธยากร
1/6  
5 53828
    ด.ช.ไตรรัตน์    เหลืองทอง
1/5  
6 53065
    เด็กหญิงณัฐธิดา    รัตนตรัย
2/6  
7 53767
    ด.ญ.ปริญรดา    อินตัน
2/4  
8 52205
    เด็กชายชยฉัตร    คำแสน
3/4  
9 52143
    เด็กหญิงวรัทยา    ทองศิริ
3/4  
10 52085
    เด็กหญิงอัณณ์ชญา    ฉัตร์จิรนนท์
3/4  
11 52065
    เด็กชายญาณพัฒน์    น้อยแดง
3/4  
12 52057
    เด็กหญิงชัญญพร    อินทร
3/4  
13 52054
    เด็กหญิงจิรัชยา    คันธวงค์
3/4  
14 53873
    ด.ญ.พุฒิธาดา    สิทธิ์ศิริพันธ์
3/6  
15 52218
    เด็กหญิงญาณินท์    วิวรรธโนภาส
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน