โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กอล์ฟ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายสุรชัย พฤกษาสกุล   
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาหน้าตึกยุพราช   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:10:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53745
    ด.ญ.พิรามลณ์    พันธุ์ช่วย
1/9  
2 53558
    ด.ช.ณภัทร    คีรีคุปต์ปกรณ์
1/9  
3 53412
    ด.ช.พสุ    พิกุลทอง
1/5  
4 52897
    เด็กชายปฏิพล    พิชัย
2/5  
5 54083
    เด็กชายชณัฐไท    อังศุธนสมบัติ
2/1  
6 52612
    เด็กชายกฤษณ์    จาวขจร
2/10  
7 53285
    เด็กชายจิรทีปต์    เตปา
2/8  
8 52891
    เด็กชายณัฐพัชร์    อนันต๊ะ
2/8  
9 52948
    เด็กชายณัฐดนัย    เตชาติ
2/5  
10 52963
    เด็กชายกวินส์    เพลัย
2/5  
11 53204
    เด็กชายชิษณุพงศ์    ใหม่คำหล้า
2/5  
12 52875
    เด็กชายมนภัทร    มีนาค
2/8  
13 52141
    เด็กชายวชิรวิชญ์    ชูวา
3/11  
14 52414
    เด็กหญิงจิรราภา    ใจทอง
3/6  
15 52408
    เด็กหญิงปริยากร    อินทรประสาท
3/6  
16 52223
    เด็กหญิงชนิกานต์    อูปสาร
3/6  
17 52198
    เด็กหญิงจิรัชยา    จันทร์หอม
3/6  
18 52197
    เด็กหญิงกัญญาพัชร    สรรพสิงห์
3/6  
19 52294
    เด็กชายอคร    อนุตรานุสรณ์
3/5  
20 52187
    เด็กชายพิชญ์    ทรัพย์มี
3/5  
21 52139
    เด็กชายภูมิปกรณ์    วงศ์ภาคำ
3/5  
22 52075
    เด็กชายภูดิศ    กันจินะ
3/5  
23 52047
    เด็กชายคณิติน    จิกยอง
3/5  
24 52261
    เด็กชายทักษ์    พานเพชรสุขุม
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน