โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พิชิตโจทย์คณิต      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศแก้ว ชื่นใจ   
สถานที่เรียน :   รหัสห้องเรียน uw4grih     วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:40:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน