โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสาพัฒนาชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมนู กันทะวงค์   
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:35:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51068
    นายวงศ์วรรธน์    พงค์จินะ
4/2  
2 51257
    น.ส.อชิรญาณ์    โยธามาตย์
4/14  
3 51612
    น.ส.อนุรดี    แสงตัน
4/7  
4 51295
    น.ส.ณัฐณิชา    คำหอม
4/7  
5 51241
    นายธีราวินท์    ปิ่นทอง
4/7  
6 51190
    น.ส.ณฐพร    วรรณสวน
4/7  
7 53874
    น.ส.พลอยไพลิน    จันทร์หอม
4/2  
8 53854
    น.ส.ชนันธร    สายน้ำเย็น
4/2  
9 51679
    นายสัภยา    ขัติรัตน์
4/2  
10 51568
    น.ส.ศุกลภัทร    ด่านประเสริฐชัย
4/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน