โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   DIY Biology ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายมงคล ปัญญารัตน์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 ห้อง 433 และ classroom ออนไลน์รหัส 4vhqvzn   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:07:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51485
    นายสุวิจักขณ์    ธรรมดา
4/13  
2 51558
    น.ส.ขวัญหทัย    กำจร
4/6  
3 53571
    น.ส.สาริสา    หินสม
4/6  
4 53578
    น.ส.ศศิประภา    แสงเพชร
4/6  
5 53644
    น.ส.ณิชาภัทร    จำปาอูป
4/6  
6 53868
    น.ส.ณัฎฐภรณ์    ศิริ
4/6  
7 54099
    น.ส.ปารมีย์    ขันติวารี
4/6  
8 53639
    น.ส.กัลย์นุดี    รุจิรัตน์เกษมกิจ
4/7  
9 53661
    น.ส.ศิริพร    ปินตา
4/7  
10 50990
    น.ส.ศุภลักษณ์    เช้าโต
4/8  
11 53949
    นายพงศ์ภวัน    ณรงค์จันชัย
4/10  
12 51496
    น.ส.อมีนา    ปัญญาติ๊บ
4/6  
13 51280
    น.ส.จุฑามาศ    ถาดคำ
4/6  
14 51141
    น.ส.ตุลยา    พวงนาค
4/3  
15 52652
    น.ส.ปุญณศิรินทร์    กาวิโล
4/1  
16 51663
    น.ส.สาวรักษ์    เลาว้าง
4/1  
17 51505
    น.ส.ปวริศา    สมหวาน
4/1  
18 51471
    น.ส.คณัสนันท์    สันชัย
4/1  
19 51092
    น.ส.จิดาภา    มิ่งเชื้อ
4/1  
20 50051
    นายวีรวิทย์    กิจชาลารัตน์
5/3  
21 50221
    นางสาวไอริณ    จันทร์สุข
5/6  
22 52746
    นางสาวมุฑิตา    ภูผาอินทร์
5/6  
23 53139
    นางสาวณัฐณิชา    พิทักษ์สันติ
5/6  
24 53152
    นางสาวณภัทร    พรมยศ
5/6  
25 52563
    นางสาววัสสา    วงศ์แก้วเขียว
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน