โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สนุกคิด คณิตศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ   
สถานที่เรียน :  531   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:15:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53712
    ด.ช.ภพธนภณ    อำพันธ์ศรี
1/13  
2 53343
    ด.ญ.กุลรวี    ดีมูล
1/3  
3 54092
    ด.ช.เกรียงศักดิ์    เชาวนางกูร
1/7  
4 53514
    ด.ช.สาทิส    เกษสุวรรณ
1/8  
5 53473
    ด.ช.ญาณภัทร    สุทธกูล
1/10  
6 53348
    ด.ช.ชินดนัย    ภีระจิ่ง
1/11  
7 53435
    ด.ช.ปกรณ์ธรรม    สุยะคำ
1/11  
8 53525
    ด.ช.กฤตภาส    อมรชีวิน
1/11  
9 53884
    ด.ช.คชภพ    ทิพย์วิชัย
1/11  
10 53900
    ด.ญ.สิริยากร    อินทร์ทอง
1/11  
11 53482
    ด.ช.ธิติวุฒิ    อินทร
1/13  
12 52595
    เด็กชายกิตตินันท์    ปัญญาแก้ว
2/8  
13 52671
    เด็กชายธนภัทร    ลักขะณะคมณ์
2/11  
14 52715
    เด็กหญิงนภษภร    ศักดิ์ทอง
2/9  
15 52641
    เด็กหญิงวรกมล    พันธุ์ศิริ
2/10  
16 52643
    เด็กชายพงศ์ธร    วิพุธพงษ์
2/10  
17 52537
    เด็กชายอัชฌา    ปาลี
2/11  
18 52629
    เด็กชายปกป้อง    โยธินสิริวัฒนา
2/11  
19 52735
    เด็กหญิงอติพร    ไข่ทอง
2/11  
20 52020
    เด็กชายภูวิศ    วงศ์วรณ์
3/8  
21 52060
    เด็กหญิงกณิศา    เลิศปัญญาสกุล
3/4  
22 51723
    เด็กชายสดาพรรธ    วานิชจรัสกิจ
3/8  
23 51871
    เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์    บุญพรประเสริฐ
3/8  
24 51809
    เด็กหญิงพรรณปพร    คงชนะ
3/9  
25 51912
    เด็กชายศุภกฤต    สารวัตร
3/8  
26 52042
    เด็กชายจิรภัทร    กันทวงค์
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน