โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูปิยวรรณ บุญธิมา ,ครูธันย์ชนก จิวเดช   
สถานที่เรียน :  อาคาร 7 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (714)   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:43:08 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53428
    ด.ญ.รมยกร    จันต๊ะ
1/15  
2 53327
    ด.ญ.เมธาวี    ยอมใจอยู่
1/15  
3 53869
    ด.ญ.อลิสซ่า อาร์ลีนน์    คราวฟอร์ด
1/14  
4 53691
    ด.ญ.กวิสรา    พุทธชัย
1/6  
5 53416
    ด.ญ.ภูษณิศา    ตาสา
1/6  
6 53360
    ด.ญ.กษิตินาถ    ระพันคูณ
1/4  
7 52997
    เด็กหญิงชิดชญา    ชัยหล้า
2/3  
8 53196
    เด็กหญิงกัญจิรัฏฐ์    จันทร์หอม
2/8  
9 53038
    เด็กหญิงจารวี    กองวรรณ์
2/4  
10 52942
    เด็กหญิงญาธิดา    ไชยมณี
2/5  
11 52984
    เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์    ดาวแสง
2/6  
12 52925
    เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    รัตนปรานต์
2/8  
13 52200
    เด็กหญิงเปี่ยมรัก    คีรีไกวัล
3/4  
14 52096
    เด็กหญิงพีรดา    บุญยิ่ง
3/13  
15 52499
    เด็กหญิงธีรภรณ์    พรมมา
3/5  
16 52076
    เด็กหญิงรัตนกาญจน์    จันทร์สิทธิชัย
3/3  
17 52290
    เด็กหญิงสุภจรรยา    ชนะเดช
3/4  
18 52476
    เด็กหญิงณัฐฐิญา    สมควร
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน