โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English Drama and Skit      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรทิพย์ ณ เชียงใหม่,ครูธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ชั้น 3   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:45:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53918
    น.ส.เบญญทิพย์    ธุระกิจ
4/6  
2 51053
    น.ส.นพลอย    วงษ์สง่า เบคเกอร์
4/11  
3 51641
    น.ส.สิรินาถ    มารังค์
4/12  
4 53998
    น.ส.ณัฏฐวรรณ    หรรษไพบูลย์
4/5  
5 53878
    น.ส.จิรัชญา    อ่วมสั้น
4/5  
6 51581
    นายฉลองชัย    ธีฆะพร
4/5  
7 51410
    นายธัญเทพ    ริมสกุล
4/2  
8 51317
    น.ส.โยษิตา    กุลณาวงค์
4/13  
9 51678
    นายบัณฑิตญากรณ์    กองแก้ว
4/13  
10 54054
    นายสาริศ    ศิริโสภณวิชญ์
4/13  
11 51536
    น.ส.สิรินภา    วาณิชประดิษฐ์
4/14  
12 53920
    น.ส.ณัฏฐพัชร    เจริญทรัพย์
4/14  
13 54048
    น.ส.อินทิรา    ทุนสว่าง
4/14  
14 53638
    น.ส.ณัชชารีย์    เลิศธัญอนันต์
4/15  
15 50918
    น.ส.ณัฐวดี    หลวงหล้า
4/12  
16 50239
    นางสาววรัชยา    ศิวาโมกข์
5/3  
17 50897
    นางสาวพรรณวิลาส    โซวเจริญสุข
5/8  
18 53154
    นางสาวน้ำฝน    ยศบุญยืน
5/3  
19 53142
    นางสาวปฏิญญาภรณ์    เงินมา
5/3  
20 52819
    นางสาวแอมเบอร์ ซียี    ลิม
5/3  
21 52739
    นางสาวอารดา    จิโน
5/3  
22 52707
    นางสาวฟางรี่    ป๊อค
5/3  
23 50864
    นางสาวภคอรณิชา    วงศ์จันทร์ทิพย์
5/3  
24 54094
    นายฉัตร    สิงห์หนุ
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน