โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดูหนังวิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : เจษฎา เจริญชัยชนะ   
สถานที่เรียน :  441   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:00:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53908
    ด.ญ.บุญณดา    มูลอินต๊ะ
1/9  
2 53690
    ด.ญ.ณัฐธยาน์    บุญญาเลิศกีรติกุล
1/9  
3 54052
    ด.ญ.ปารณีย์    ปินชัย
1/7  
4 52780
    เด็กหญิงอัจจิมา    ปันธนนันท์
2/9  
5 52914
    เด็กหญิงสิริรัตน์    สีพรรณ์
2/9  
6 53029
    เด็กหญิงนวนันท์    กฤตธนานันท์
2/9  
7 52651
    เด็กชายนราวิชญ์    วังสาร
2/10  
8 52732
    เด็กหญิงสิปโปทัย    วงศ์สิทธิพิศาล
2/10  
9 52764
    เด็กชายธนธร    คำอ้อย
2/10  
10 52775
    เด็กหญิงปภัสสร    หว่าหลิ่งต๊ะ
2/9  
11 52759
    เด็กหญิงจารุพิชญา    คำลือ
2/9  
12 53195
    เด็กหญิงเบญญาภา    วรรธนะลือ
2/4  
13 53207
    เด็กหญิงอันติกา    นิลพันธ์
2/4  
14 53185
    เด็กหญิงขนิษฐา    ยิมิสุโท
2/4  
15 52552
    เด็กหญิงเพียงออ    เรืองจำเนียร
2/7  
16 52865
    เด็กหญิงกชกร    พระคงสินธุ์
2/7  
17 52878
    เด็กหญิงจิดาภา    ศิริคำน้อย
2/7  
18 52887
    เด็กหญิงเอกปุณณภา    ราชเหนือ
2/7  
19 52576
    เด็กหญิงภูษณิศา    นิ่มเจริญดี
2/9  
20 52731
    เด็กหญิงสิปราง    วงศ์สิทธิพิศาล
2/9  
21 52100
    เด็กหญิงดาริน    เสวลาภี
3/4  
22 52419
    เด็กชายปภังกร    เต็มวัน
3/4  
23 52475
    เด็กชายรัชชานนท์    ลุงต๊ะ
3/4  
24 52044
    เด็กหญิงณัชชา    ฝั้นแบน
3/12  
25 52058
    เด็กหญิงชญาดา    จินะเป็งกาศ
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน