โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เวทคณิต (Vedic Mathematics)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งทิวา บุญมาโตน   
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ห้อง 532   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:02:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53321
    ด.ช.ณัฐนนท์    ชุ่มใจ
1/7  
2 53100
    เด็กชายศุภวิชญ์    ต้อตานา
2/12  
3 53033
    เด็กหญิงฉัตรชนก    สมบูรณ์
2/8  
4 53024
    เด็กชายธนัญกรณ์    มงคลโสภณเจริญ
2/8  
5 52922
    เด็กชายธีทัต    วิริยา
2/8  
6 52921
    เด็กชายหัสดิน    บางศรี
2/8  
7 52912
    เด็กหญิงพิชญ์สินี    หล้าพระบาง
2/8  
8 52906
    เด็กหญิงสวรส    คันธรส
2/8  
9 52900
    เด็กหญิงภูษณิศา    แดงเล็ก
2/8  
10 52896
    เด็กชายภูวสิษฏ์    ธัญพิชญุตม์
2/8  
11 52886
    เด็กชายณัฏฐชนน    สุดหอม
2/7  
12 53298
    เด็กหญิงอินทนินท์    อินทรศรี
2/7  
13 52550
    เด็กหญิงชนิดา    กุญชร
2/8  
14 52712
    เด็กหญิงพิชญธิดา    ธีระกุล
2/8  
15 52856
    เด็กหญิงธัญญลักษณ์    มะทะ
2/8  
16 52861
    เด็กหญิงวรัทยา    ตานัง
2/8  
17 52863
    เด็กหญิงพิรดาภร    ปันคำมา
2/8  
18 51968
    เด็กหญิงเพชรดา    หมวกสังข์
3/8  
19 51865
    เด็กหญิงพิชชาภา    ก๋องแก้ว
3/8  
20 52227
    เด็กชายชยพล    ปัญญาธรรม
3/7  
21 52043
    เด็กชายภูมิเมศ    กันชัย
3/7  
22 52012
    เด็กหญิงอภิชญา    เชื้อหมั่น
3/7  
23 52011
    เด็กชายปารมี    ปันผสม
3/7  
24 51974
    เด็กชายฌานวรุตม์    จินะใจ
3/7  
25 51900
    เด็กชายภัคศรัณย์    จันทรา
3/7  
26 51763
    เด็กชายทินภัทร    แสงรัตน์
3/7  
27 51703
    เด็กหญิงล้านนา    อินต๊ะยศ
3/7  
28 51702
    เด็กหญิงมิ่งกมล    วงศ์เขื่อนแก้ว
3/7  
29 51896
    เด็กหญิงมิลิน    เมธา
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน