โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Video Blog (Vlog)       ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรวัฒน์ บุญทวี, ครูศรินยา ฤทธิเดช   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ชั้น 1 ห้องแผนงานสารสนเทศ   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:57:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52869
    เด็กหญิงพรภัชชา    รุ่งทองคำกุล
2/5  
2 53006
    เด็กหญิงธีรมนต์    สารยศ
2/13  
3 52954
    เด็กหญิงชิดดวงใจ    วังทะพันธ์
2/13  
4 52946
    เด็กหญิงณัฐวศา    งามสมมนต์
2/13  
5 52864
    เด็กหญิงสุขฤทัย    พรนิมิตสกุล
2/13  
6 52859
    เด็กหญิงมนสิชา    พรมลา
2/13  
7 52973
    เด็กหญิงรมย์อัปสร    พูนสวัสดิ์มงคล
2/8  
8 52774
    เด็กชายชยพล    ปันทะนา
2/7  
9 52993
    เด็กหญิงพิชญาภา    มะโนสันต์
2/6  
10 53083
    เด็กหญิงพิศตะวัน    วิริยางกูร
2/5  
11 53062
    เด็กหญิงกฤษณ์รัชยากร    กมลสันติสุข
2/5  
12 53041
    เด็กหญิงกุลิสรา    แก้วตาติ๊บ
2/5  
13 53000
    เด็กหญิงสุพิชญา    เดชธนู
2/5  
14 52999
    เด็กหญิงฐานิญา    กองใส
2/5  
15 52932
    เด็กหญิงธัญวรัตม์    ปันแก้ว
2/5  
16 52916
    เด็กหญิงวริศรา    ไชยวงค์
2/5  
17 54078
    ด.ญ.เสาวภา    สีลาดเลา
2/5  
18 51770
    เด็กหญิงธันย์ชนก    ไชยวงค์วรรณ
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน