โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  อาหารหลากลาย       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิจิตตรี ภักดี   
สถานที่เรียน :  อาคาร 6   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:32:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51512
    น.ส.จรินทร    แท่นมณี
4/12  
2 51472
    น.ส.ไพลิน    วังนิยม
4/12  
3 51271
    น.ส.ภัทรธิดา    วิทยาประภารัตน์
4/10  
4 51278
    น.ส.ปภาดา    พึ่งประดิษฐ์
4/5  
5 50517
    นางสาวสุรัสวดี    เกษเจริญคุณ
5/14  
6 52541
    นางสาวธิติธิดา    สิทธิกูลนะ
5/14  
7 52814
    นางสาวศรันย์พร    ธรรมใจ
5/14  
8 53151
    นางสาวจารุภา    มะโนดี
5/14  
9 53270
    นางสาวศรสวรรค์    สุริยะเดช
5/14  
10 50527
    นางสาวนันท์นภัส    ภิญโญนาถ
5/15  
11 50834
    นางสาวทรัพย์นฤมล    ทาก๋า
5/15  
12 50873
    นางสาวณิชกานต์    ยาไชยบุญเรือง
5/15  
13 53277
    นางสาวพิชญา    คำวิงวอน
5/13  
14 52623
    นางสาวทองพระทาน    ทองแท้
5/13  
15 50228
    นางสาวปุณณภา    อภัย
5/5  
16 50227
    นางสาวปุญญิศา    อภัย
5/10  
17 50451
    นางสาวภัสสร    จันทร์ทอง
5/10  
18 50733
    นางสาวกัญญาณัฐ    วงค์เมธา
5/10  
19 53266
    นายเจษฎา    แก่นสาร
5/10  
20 53271
    นายพิสิษฐ์    แซ่ว่าง
5/10  
21 50830
    นางสาวแอนณิชา    ลาดจันต๊ะ
5/11  
22 50888
    นางสาวถลัชนันทร์    โนคำ
5/11  
23 50889
    นางสาวภัทรลดา    ตุ้ยงาม
5/11  
24 50345
    นางสาวอรชาลี    คนดี
5/13  
25 50346
    นางสาวพิชชาพร    กาศสนุก
5/13  
26 50495
    นางสาวศุภานัน    เขียวดวง
5/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน