โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม   
สถานที่เรียน :  ชั้น2อาคาร5   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:16:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53021
    เด็กหญิงพิมดาว    อินต๊ะ
2/3  
2 53106
    เด็กหญิงชัญญา    คำมน
2/12  
3 53022
    เด็กชายพชราวุธ    เมืองมา
2/12  
4 53011
    เด็กชายสิริวุฒิ    แดงอุดม
2/12  
5 53008
    เด็กหญิงแสงฝน    ลุงลิ่ง
2/12  
6 52985
    เด็กชายกฤศณัฏฐ์    สาระคำ
2/12  
7 52919
    เด็กชายพศิน    แลเชอะ
2/12  
8 52866
    เด็กหญิงนัฐชนันท์    บัวแก้ว
2/12  
9 53080
    เด็กชายสิทธากรณ์    เทพวงศ์
2/3  
10 53044
    เด็กชายเมธัส    แม่ปุน
2/5  
11 52610
    เด็กชายชัยวัฒน์    ฝั้นอ้าย
2/9  
12 52855
    เด็กชายสิรศักดิ์    น้อยหลู่
2/12  
13 52857
    เด็กชายวรภพ    กี้ใจ
2/12  
14 52014
    เด็กหญิงสุสิตา    ทิพย์อุโมงค์
3/8  
15 52494
    เด็กหญิงกมลชนก    บุญยศยิ่ง
3/5  
16 52158
    เด็กหญิงรตน์พรรณ    ศรีสุพรรณ
3/5  
17 52052
    เด็กหญิงกรนันท์    จองอ่อง
3/5  
18 52409
    เด็กหญิงปรียาภรณ์    จอมศักดิ์
3/3  
19 52407
    เด็กหญิงศุภัศสรา    นารินทร์
3/3  
20 52206
    เด็กหญิงณัฏฐธิดา    มหายศ
3/3  
21 52154
    เด็กหญิงสุทนศิรินทร์    พงษ์ไฝ
3/3  
22 52095
    เด็กหญิงอนัญญา    อินปั๋น
3/3  
23 52061
    เด็กหญิงญานิศา    วัยภา
3/3  
24 52006
    เด็กหญิงณัฐวรา    พงษ์เวโรจน์
3/3  
25 52125
    เด็กหญิงศุกลภัทร    จอมขันเงิน
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน