โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  DPST YRC STEM Club      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์, ครูวัชราพร ฉลาด, ครูพิมลพร แสนสุรินทร์, ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง   
สถานที่เรียน :  ห้อง 411 (ห้องศูนย์โครงการ พสวท.)   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:50:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51017
    นายไอศูรย์    ศักดิสกุลพงษ์
4/8  
2 51542
    น.ส.กานต์พิชชา    ศรีมี่
4/8  
3 51502
    นายณัฐพงษ์    กาวิชัย
4/8  
4 51259
    น.ส.กฤตพร    เขียวคำ
4/8  
5 51139
    นายกันตพงศ์    กันโท
4/8  
6 51088
    น.ส.ปุณณภา    ชนาวิทย์
4/8  
7 51109
    นายปุณยวัจน์    ลี้สกุลรักษ์
4/8  
8 51023
    น.ส.ภารุจีร์    พันตา
4/8  
9 50989
    นายโภคิน    บุญเรือง
4/8  
10 51610
    นายธนัท    จักรฤทธิพงศ์
4/8  
11 51611
    น.ส.อโรชา    อุ่นแก้ว
4/8  
12 51639
    นายจิรายุ    ไชยมงคล
4/8  
13 50926
    นายสรวัชญ    อุทัศ
4/8  
14 53620
    นายภูมิพัฒน์    รัตนวัฒน์
4/8  
15 53619
    น.ส.นารา    หัสวรินทร์
4/8  
16 53617
    นายวงศพัทธ์    วิชา
4/8  
17 53616
    น.ส.กุลิสรา    สิงห์หล้า
4/8  
18 53615
    น.ส.อักษราภัค    รู้ทำนอง
4/8  
19 51661
    น.ส.ภัทรนันท์    เวียงแก้ว
4/8  
20 50942
    นายจักรภัทร    พุทธก้อน
4/8  
21 50578
    นายวิศววิท    ชาวเชื้อ
5/8  
22 50863
    นายณัฐพัชร์    อุตตโม
5/8  
23 52815
    นายโชคช์    องค์ศิริวิทยา
5/8  
24 52701
    นายวาชิ    แซ่ลิ้ม
5/8  
25 50678
    นายภูวเดช    ศรีเที่ยง
5/8  
26 50635
    นางสาวณัฐธิชา    ศิริ
5/8  
27 50634
    นางสาวกัญญาวีร์    วงศ์ภักดี
5/8  
28 50624
    นางสาวปริยาภรณ์    กันจ๊ะนา
5/8  
29 50532
    นางสาวธนัญอร    ชวณิชย์
5/8  
30 50526
    นางสาวกานต์ธิดา    เลิศคอนสาร
5/8  
31 50516
    นายภูวดล    ไชยมูล
5/8  
32 50480
    นายนฤดล    เมืองอุดร
5/8  
33 50705
    นายธนกร    กันอูบ
5/8  
34 50734
    นางสาวอรณิชา    กิติลังการ์
5/8  
35 52514
    นางสาวภัทรานิษฐ์    ราชพลีสิงห์
5/8  
36 52513
    นางสาวฐิตินันท์    นนทะโคตร์
5/8  
37 52512
    นางสาวปรนันท์    นันตา
5/8  
38 52511
    นางสาวพิมพ์ประภา    บุญเกิด
5/8  
39 50819
    นางสาวพิชามญชุ์    ศรีเทา
5/8  
40 50811
    นางสาวณัฐรินทร์    อาณัติธนันท์กุล
5/8  
41 50767
    นายสุประวีณ์    อุดมผล
5/8  
42 50739
    นางสาวกนกพร    สายเกิด
5/8  
43 50215
    นางสาวสิริสุนิตย์    จะวะนะ
5/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 43 คน