โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Math Camp      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูมณีรัตน์ ธินะ   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1247   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:22:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50038
    นางสาวธนภรณ์    เรือนพันธ์
5/2  
2 50755
    นายโคทาโร่    คาวาคามิ
5/2  
3 50820
    นางสาวอภิชญา    ทุมา
5/2  
4 50910
    นางสาวบุริมนาถ    สุทธหลวง
5/2  
5 52540
    นางสาวสุชานันท์    จันทร์ดี
5/2  
6 52635
    นางสาวพลอยนารี    บุญกนก
5/2  
7 52666
    นางสาวตะวันวาด    นันทวงค์
5/2  
8 52694
    นายธนภัทร    วงศ์ไฝ
5/2  
9 53157
    นางสาวธันย์ชนก    ริยะสาร
5/2  
10 53163
    นายเมธี    เครือสมบัติ
5/2  
11 53167
    นางสาวศศิกานต์    คำมูล
5/2  
12 50724
    นางสาวชุติกาญจน์    สุพรรณรัตน์
5/2  
13 50711
    นางสาววิภาวี    วิลัย
5/2  
14 50628
    นางสาวธนาภา    วิบูลย์กิจจาทร
5/2  
15 50050
    นางสาวรุจิรา    ยะวัน
5/2  
16 50053
    นางสาวศุภวรรณ    บุญเรือง
5/2  
17 50214
    นางสาวธนาดานันท์    มอแลกู่
5/2  
18 50448
    นางสาวกัญญาณัฐ    ชุ่มคำ
5/2  
19 50466
    นายภัคพล    คงเขียว
5/2  
20 50468
    นางสาวชวัลภร    วิภาพรรณ
5/2  
21 50478
    นางสาวพรกมล    ธงเงิน
5/2  
22 50486
    นางสาวปพิชญา    ทวีกุล
5/2  
23 50588
    นายภูมิ    เหลี่ยมวานิช
5/2  
24 50615
    นางสาวบุษกร    ขวัญคำ
5/2  
25 53173
    นางสาวสุกฤตา    อินทนนท์
5/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน