โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูพิรุฬวัฒน์ เรือนมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องทูบีนัมเบอร์วัน   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:56:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51563
    น.ส.พีรดา    ปรารภกุล
4/17  
2 54019
    น.ส.ฐิติรัตน์    คงมั่น
4/2  
3 53641
    นายเขมทัต    นิราศนภาภัย
4/3  
4 54017
    น.ส.ชนาภา    ยะปัน
4/5  
5 51215
    น.ส.ณฐกร    ช้อยอนุรักษ์
4/10  
6 53593
    นายอนันท์ตชัย    ยิ้มจันทร์
4/10  
7 53623
    นายพสุวิชญ์    พีระชัยรมย์
4/10  
8 53915
    น.ส.จิรัชยา    วันตา
4/10  
9 50940
    นายอิศวะ    พุทธพงศ์
4/11  
10 51433
    น.ส.พรพรรษา    กิตติกุลเจริญ
4/13  
11 51169
    น.ส.ธรณ์ธัรย์    ศรีสุภา
4/15  
12 51330
    น.ส.ขวัญข้าว    ดวงจันทร์
4/15  
13 54014
    น.ส.ชัญญา    กอบธรรม
4/15  
14 51377
    น.ส.พรนัชชา    ศิริสัญลักษณ์
4/2  
15 53240
    นางสาวภัควาลัญช์    แสงสุริยะฉายา
5/14  
16 53117
    นายกฤตินานนท์    บุญฉลาด
5/4  
17 52811
    นางสาวณัฐณิชา    จูแวน
5/5  
18 50436
    นางสาววริศรา    บัวเรียว
5/10  
19 50260
    นางสาวบงกชพร    คำวงค์
5/11  
20 50759
    นางสาวพิชชาภา    สุทธะนะ
5/11  
21 53288
    นางสาวณัฐธัญ    แวน เอดดิแคม โบกาต์ท
5/12  
22 53304
    นางสาวกชกร    เชื้อสุวรรณชัย
5/12  
23 50110
    นางสาวนุภาวรรณ์    หนูฤทธิ์
5/14  
24 50367
    นางสาวชฏาพร    กิติกร
5/14  
25 50567
    นางสาวพลอยไพลิน    ณ เชียงใหม่
5/14  
26 51921
    นางสาวพิมพ์ชนก    แสงเพชรวัฒนกุล
5/14  
27 53146
    นายพงศภัค    เขมา
5/14  
28 52812
    นางสาวอชิรญา    กรุณา
5/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน