โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  GiftedMath602      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา เหมืองสอง   
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/2    วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:47:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49218
    นางสาวพรญาณี    คำผิว
6/2  
2 49985
    นายปฐานันดร์    จันภิรมณ์
6/2  
3 51710
    นางสาวณิชาภัทร    เอี่ยมพิสิฐวรกุล
6/2  
4 51782
    นางสาวไปรยา    ดวงแก้ว
6/2  
5 51783
    นางสาวปิยวรรณ    เฉลิมยุทธ
6/2  
6 51827
    นางสาวชนาภัทร    อินทรอักษร
6/2  
7 51888
    นางสาวธัญวรัตน์    มูลเรือน
6/2  
8 51927
    นางสาวณัฐชนันท์    เพราะสำเนียง
6/2  
9 51939
    นางสาวอัจฉราพร    วิชา
6/2  
10 52283
    นายปฐมรัตน์    ฟักตั้ง
6/2  
11 52311
    นางสาวสุมิตรา    เรืองศรี
6/2  
12 52327
    นางสาวชลธิชา    มาศแสน
6/2  
13 49920
    นางสาวอัญชิษฐา    เพ็ญอัมพร
6/2  
14 49834
    นายคิดดี    สมทา
6/2  
15 49335
    นางสาวสมิตานันท์    สันชัย
6/2  
16 49341
    นายสรวิชญ์    อุทัศ
6/2  
17 49489
    นางสาวกมลลักษณ์    ขันตี
6/2  
18 49508
    นางสาวบวรลักษณ์    พุทธวงค์
6/2  
19 49550
    นายชวกร    สะอาดล้วน
6/2  
20 49560
    นายเทพบดินทร์    ใจอินสม
6/2  
21 49590
    นางสาวธมลวรรณ    จึงประภา
6/2  
22 49678
    นางสาวปณพร    เป็งศรี
6/2  
23 49684
    นางสาวธนิดา    วงษาชม
6/2  
24 49754
    นางสาวกันต์กนิษฐ์    กรวิรัตน์
6/2  
25 49787
    นายวายุภัทร์    ตรีสุข
6/2  
26 52381
    นางสาวชณันภัสร์    อัครฐานุเกียรติ
6/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน