โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตวันละข้อ      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูจารุวรรณ ศริจันทร์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1237   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:16:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52401
    เด็กชายวีรพงศ์    แซ่ลี้
3/4  
2 51810
    เด็กหญิงณัฐสุดา    สบบง
3/9  
3 52235
    เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    พิพิธนวัตกุล
3/8  
4 52228
    เด็กชายภูตะวัน    ตานะ
3/8  
5 52226
    เด็กหญิงกานพลู    สุภา
3/8  
6 52041
    เด็กหญิงพีรดา    ภูมิพฤกษ์
3/8  
7 52039
    เด็กชายญาณเดช    อินต๊ะมา
3/8  
8 52036
    เด็กหญิงทักษพร    กลิ่นศิริ
3/8  
9 52033
    เด็กหญิงกรัญญา    สุวาท
3/8  
10 52031
    เด็กหญิงณัฎฐนิชา    โตวิเชียร
3/8  
11 52023
    เด็กชายกฤตภัค    ถมยา
3/8  
12 52413
    เด็กหญิงชยานันท์    ดวงคำ
3/4  
13 51947
    เด็กชายชวลิต    แดงขาวเขียว
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน