โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทยพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ   
สถานที่เรียน :  822   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:37:42 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53384
    ด.ญ.พรรณปพร    รัตนกูล
1/15  
2 53329
    ด.ญ.จารุวรรณ    ชัยชนะ
1/15  
3 54044
    ด.ญ.วรฤทัย    ไชยวงค์
1/13  
4 53912
    ด.ญ.ฟาร่า    อารีพันธ์
1/13  
5 53701
    ด.ญ.วรฤทัย    ใจทอง
1/13  
6 53417
    ด.ญ.พิชชาพร    ทุนผลงาม
1/13  
7 53359
    ด.ช.ศุภกิต    วงศ์ใหม่
1/13  
8 54079
    ด.ญ.กรมณฐกร    เรือนงาม
1/8  
9 53832
    ด.ญ.เปมิกา    กัลยาณมิตร
1/8  
10 53445
    ด.ญ.ณัฎฐณิชา    จันทร์สะอาด
1/8  
11 54059
    ด.ช.เกียรติกวิน    ชัยประภา
1/5  
12 53785
    ด.ญ.นฏกร    ทะนุก้ำ
1/5  
13 53354
    ด.ญ.จิดาภา    พุ่มเสวก
1/5  
14 52960
    เด็กหญิงปิยธิดา    ฤทัยงามยิ่ง
2/12  
15 52955
    เด็กหญิงยุพิน    สุมา
2/12  
16 51867
    เด็กหญิงกฤติพร    รัศมีเศรษฐี
3/9  
17 51716
    เด็กหญิงจิรัชญา    สุนันทานนท์
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน