โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมานพ พิชยศ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:44:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53622
    น.ส.ธนัชพร    วานิชพิพัฒน์
4/5  
2 50943
    นายชิษณุชา    วิไลเขา
4/7  
3 51150
    น.ส.ศิญา    วัฒนา
4/11  
4 51526
    น.ส.พีชญาดา    วาฤทธิ์
4/15  
5 51572
    น.ส.ปภัสรา    ชื่นแสง
4/15  
6 51681
    น.ส.รฐา    ถาวรวรากรกุล
4/15  
7 51550
    น.ส.กัญญ์กุลณัช    แก้วกันใจ
4/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน