โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  The crazy science band      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูมงคล ปัญญารัตน์, ครูกัญปภัสร์ คำป้อ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 9 ห้อง 935   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:10:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50753
    นางสาวณัฏฐณิชา    ขันทศร
4/17  
2 53964
    น.ส.ฐิติชญาน์    สายไฮคำ
4/17  
3 53592
    น.ส.ทิพาวดี    ธีระวาทิน
4/17  
4 53584
    น.ส.พิงค์นรารัตน์    ขัดผาบ
4/17  
5 53570
    น.ส.ธิดาพิชัย    ไกรถาวร
4/17  
6 51481
    น.ส.ปาณิศา    ไชโย
4/17  
7 51427
    น.ส.สกุณา    ลาสุทธิ
4/17  
8 51302
    น.ส.ยุวันดา    เครือใจ
4/17  
9 51178
    น.ส.ปราณปรียา    หมื่นทา
4/11  
10 53969
    น.ส.ปุญชรัศมิ์    อิ่นแก้ว
4/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน