โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Explore the world      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว, นางสุรีย์ รัตนธรรม   
สถานที่เรียน :  ห้อง HCEC   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:57:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน