โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/12      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย,ครูดิสกร นินนาทโยธิน   
สถานที่เรียน :  หอประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:36:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49158
    นางสาวถิรภัทร    ปริยาพร
6/12  
2 52463
    นางสาวพุธิตา    ทยานุกูล
6/12  
3 52453
    นางสาวโยษิตา    ทองขาว
6/12  
4 52445
    นายชัยยันต์    คำใจเที่ยง
6/12  
5 52338
    นางสาวรัตติยา    ระทอ
6/12  
6 52328
    นางสาวธัญชนก    หมื่นคำ
6/12  
7 52312
    นายปฏิภาณ    จันทร์สาม
6/12  
8 52305
    นายทักษ์ดนัย    คำไชย
6/12  
9 49991
    นางสาวสุภาวดี    รังสิยานนท์
6/12  
10 49716
    เด็กหญิงอนัญพร    ขำเจิม
6/12  
11 49557
    นายนพวิทย์    ชัยธรรม
6/12  
12 49491
    นางสาวธัญยกาญจน์    ละลี
6/12  
13 49338
    นางสาวธัญวลัย    ภูเขา
6/12  
14 49321
    นางสาวรตานรี    ปาสรานันท์
6/12  
15 49227
    นางสาวมธุรดา    คำลือ
6/12  
16 49194
    นางสาวณัฏฐ์ธิดา    โชติอินทร์หอม
6/12  
17 52482
    นายธาดา    กิจบุญชู
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน