โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/7      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:35:42 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49267
    นางสาวสายไหม    ไชยคำหล้า
6/7  
2 51792
    นางสาวณิชาภัทร    อินศรี
6/7  
3 51801
    นางสาวชนิดาภา    ปินไชย
6/7  
4 51849
    นางสาวธนพรพรรณ    คำภีระ
6/7  
5 51883
    นายปณิธาน    เสรเมธากุล
6/7  
6 51889
    นางสาวปพิชญ์ชญา    จะงาม
6/7  
7 51918
    นางสาววรัญญภัทร์    ดีหล้า
6/7  
8 52249
    นางสาวภูษณิศา    แสนมา
6/7  
9 52349
    นางสาวอาทิตยาพร    ธิอิ่น
6/7  
10 52364
    นางสาววนัชพร    เชียงแขก
6/7  
11 52379
    นางสาวสิริญา    รมหิรัญ
6/7  
12 51791
    นางสาวธนภรณ์    อุปละ
6/7  
13 51785
    นางสาววนัชญา    จันทร์เที่ยง
6/7  
14 51784
    นางสาวทิพวรินท์    สีห์วรางกูร
6/7  
15 49274
    นางสาวสุชัญสินี    กันทะ
6/7  
16 49279
    นางสาวมนปริยา    แสนหาญ
6/7  
17 49313
    นางสาวนันทกานต์    ตานะเป็ง
6/7  
18 49318
    นางสาวรวินันท์    งามอนุรักษ์
6/7  
19 49505
    นางสาวธนัยนาถ    ศรีบุญเรือง
6/7  
20 49523
    นางสาวญาณิศา    คงธนพาณิชย์
6/7  
21 49564
    นางสาวธนัชนันท์    กัญจินะ
6/7  
22 49610
    นางสาวพวงผกา    หล้าคำมูล
6/7  
23 49860
    นางสาวปิยนุช    ย้อยยด
6/7  
24 49990
    นางสาวภัทรนันท์    สิริโชติสกุล
6/7  
25 52478
    นางสาวพิมพ์ชนก    กสิผล
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน