โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/3      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางบุปผา ธนะชัยขันธ์ , นายชัชวาลย์ มันเทศวรรค์   
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/3   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:34:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49157
    นางสาวพิมพ์อร    บุญทอง
6/3  
2 49637
    นางสาวธนัท    ชีวะพันธ์สมพงษ์
6/3  
3 49656
    นางสาวปัญญาพร    ฤทธิแผลง
6/3  
4 49795
    นางสาวนิรินธนา    ทาอวน
6/3  
5 49934
    นายอภิพร    บุนนาค
6/3  
6 49945
    นางสาวจิณณ์จุฑา    ราชนวม
6/3  
7 49962
    นายธนทัต    ชมภูนุช
6/3  
8 49974
    นางสาวพิชญา    รูปต่ำ
6/3  
9 51788
    นางสาวปราณชนนี    สุทธศิลป์
6/3  
10 51925
    นายกลวัชร    ไมล์หรือ
6/3  
11 52357
    นายจารวี    ภูวพิพัฒนวงศ์
6/3  
12 49604
    นางสาวสุชาภัทร    กิ่วแก้ว
6/3  
13 49580
    นางสาวนภัสกร    อุ่นตา
6/3  
14 49574
    นางสาวภคพร    ขุนศึก
6/3  
15 49183
    นางสาวกรรณิกา    เรพล
6/3  
16 49214
    นางสาวธัญชนก    บวรธีรภาพ
6/3  
17 49253
    นางสาวณัฏฐ์ธินี    บรรณจักร์
6/3  
18 49298
    นางสาวกิรณา    ปฤษณภานุรังษี
6/3  
19 49487
    นางสาวธมลวรรณ    ชาวคำเขต
6/3  
20 49519
    นางสาวธัญพร    บวรธีรภาพ
6/3  
21 49535
    นางสาวชลลดา    ยาซ้อน
6/3  
22 49554
    นางสาวอารียา    จิตอารี
6/3  
23 49555
    นางสาวกริณฑรัตน์    เชื้อสุวรรณ
6/3  
24 49563
    นางสาวนันท์ลภัส    พิทยาโรจนกุล
6/3  
25 52359
    นางสาวพนิตนันท์    คำไหว
6/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน