โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/14      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร13   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:49:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49168
    นางสาวปุณยวีร์    มะลิทอง
6/14  
2 49846
    นางสาวชนกนันท์    เรือนก้อน
6/14  
3 49889
    นางสาวชนัญชิตา    จันทร์สม
6/14  
4 49904
    นางสาวนทีทิพย์    ยศสุพรหม
6/14  
5 49907
    นางสาวเขมิกา    มอญแสง
6/14  
6 49951
    นางสาวชุติมา    สิริกันยาธรรม
6/14  
7 50555
    นางสาวพอเพียง    จองปุ๊ก
6/14  
8 51382
    นางสาวพรพิมล    ชุ่มอินทรจักร์
6/14  
9 51794
    นางสาวกุลณัฐ    ดีพุ่ม
6/14  
10 51832
    นางสาวพลอยฟ้า    ยาบัว
6/14  
11 52330
    นางสาวชมพูนุท    เป็งธินา
6/14  
12 52395
    นางสาวปทิตตา    หอมชื่น
6/14  
13 52438
    นางสาวกัญญพัชร    สุนทรามระ
6/14  
14 49807
    นางสาวอนันตญา    ศรีคำสุข
6/14  
15 49742
    นายฐนาพันธ์    อินทานุวัฒน์
6/14  
16 49186
    นางสาวสิปางฉัตรวี    เจริญเดชาวงศ์
6/14  
17 49201
    นางสาวกัลยวรรธน์    นุ่นสำลี
6/14  
18 49208
    นางสาวกชกร    เกษมเลิศตระกูล
6/14  
19 49256
    นางสาวญาณิน    กวางอุเสน
6/14  
20 49265
    นางสาวเฌอวรัญญ์    อ่องแก้ว
6/14  
21 49301
    นางสาวสพัชญ์นันทน์    โชติญาณปิติ
6/14  
22 49334
    นางสาวสโรฌา    เชื่อมสกุล
6/14  
23 49528
    นายศิริชัย    ทรงธนาวุฒิ
6/14  
24 49540
    นางสาวรุจิรา    น่าชม
6/14  
25 49542
    นางสาวร้อยแก้ว    เขื่อนแก้ว
6/14  
26 49734
    นางสาวสุชานันท์    วงค์แสงรัตน์
6/14  
27 49736
    นางสาวสุทธิภรณ์    หงษ์ทอง
6/14  
28 52446
    นางสาวสุพิชฌาย์    พีรจิตวรกุล
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน