โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาจีนหรรษา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูFu Bin   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:32:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53992
    ด.ช.จิรโชติ    เกาะลอย
1/12  
2 54068
    ด.ช.เอื้ออังกูร    กันธะตา
1/10  
3 53557
    ด.ช.ศุภฤกษ์    มาริ
1/9  
4 53500
    ด.ญ.ธีราดา    วันสม
1/7  
5 53497
    ด.ญ.ปาณิศรา    ชัยสุวรรณ
1/7  
6 53087
    เด็กหญิงปุญญพัฒน์    บวรพิพัฒน์พงศ์
2/13  
7 52957
    เด็กชายฐาปณพงษ์    ปัญญาฟู
2/13  
8 52627
    เด็กหญิงปานระพี    จันทรพงศ์
2/11  
9 52725
    เด็กหญิงอันนา    กาบแก้ว
2/10  
10 52662
    เด็กหญิงกชสรณ์    ชมสุนทร
2/8  
11 53086
    เด็กหญิงศศิรินทร์    เขื่อนแก้ว
2/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน